Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 39 for Yuan (0.24 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

   hui  yin  qiu  si  nin  jian hui  xin  yin  nan  tuan tuan dun  kang yuan jiong pian yun  cong hu  hui  yuan e   guo  kun  cong wei  tu  wei  lun  guo  jun  ri  ling gu  guo  tai  guo  tu  you  guo  yin  hun  pu  yu  han  yuan lun  quan yu  qing guo  chui wei  yuan quan ku  pu  yuan yuan e   tu  tu  tu  tuan lu:e hui  yi  yuan luan luan tu  ya  tu  ting sheng yan  lu  none ya  zai  wei  ge  yu...
  Java
  - Registered: 2020-10-23 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. model_cards/indobenchmark/indobert-large-p2/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/test/java/com/alibaba/json/bvt/CurrencyTest5.java

      System.out.println(text);
      String str1 = "{\"value\":{\"currencyCode\":\"CNY\",\"displayName\":\"Chinese Yuan\",\"symbol\":\"CNY\"}}";
      String str2 = "{\"value\":{\"currencyCode\":\"CNY\",\"displayName\":\"人民币\",\"symbol\":\"¥\"}}";
      String str3 = "{\"value\":{\"currencyCode\":\"CNY\",\"displayName\":\"Chinese Yuan\",\"numericCodeAsString\":\"156\",\"symbol\":\"CN¥\"}}";
  Java
  - Registered: 2020-10-21 01:53
  - Last Modified: 2019-11-02 13:10
  - 1.5K bytes
  - Viewed (0)
 4. model_cards/indobenchmark/indobert-base-p2/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.6K bytes
  - Viewed (0)
 5. model_cards/indobenchmark/indobert-lite-base-p1/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
 6. model_cards/indobenchmark/indobert-lite-base-p2/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
 7. model_cards/indobenchmark/indobert-lite-large-p1/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
 8. model_cards/indobenchmark/indobert-lite-large-p2/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
 9. AUTHORS

  # See the latter for an explanation.
  
  # Names should be added to this file as:
  # Name or Organization <email address>
  # The email address is not required for organizations.
  
  Google Inc.
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-20 10:32
  - Last Modified: 2017-11-30 00:02
  - 349 bytes
  - Viewed (0)
 10. model_cards/indobenchmark/indobert-large-p1/README.md

  print(x, model(x)[0].sum())
  ```
  
  ## Authors 
  
  <b>IndoBERT</b> was trained and evaluated by Bryan Wilie\*, Karissa Vincentio\*, Genta Indra Winata\*, Samuel Cahyawijaya\*, Xiaohong Li, Zhi Yuan Lim, Sidik Soleman, Rahmad Mahendra, Pascale Fung, Syafri Bahar, Ayu Purwarianti.
  
  
  ## Citation
  If you use our work, please cite:
  
  ```bibtex
  @inproceedings{wilie2020indonlu,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-25 10:36
  - Last Modified: 2020-09-18 10:09
  - 2.7K bytes
  - Viewed (0)
Back to top