Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 9 of 9 for Yuan (0.21 sec)

 1. AUTHORS

  # See the latter for an explanation.
  
  # Names should be added to this file as:
  # Name or Organization <email address>
  # The email address is not required for organizations.
  
  Google Inc.
  Yuan Tang <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2022-03-03 15:11
  - 357 bytes
  - Viewed (0)
 2. RELEASE.md

  VoVAllen, Wallyss Lima, Wen-Heng (Jack) Chung, wenxizhu, William D. Irons,
  William Zhang, Xiaoming (Jason) Cui, Xiaoquan Kong, Xinan Jiang, Yasir Modak,
  Yasuhiro Matsumoto, Yaxun (Sam) Liu, Yong Tang, Ytyt-Yt, yuan, Yuan Mingshuai,
  Yuan Tang, Yuki Ueda, Yusup, zhangshijin, zhuwenxi
  
  # Release 2.0.1
  
  ## Bug Fixes and Other Changes
  
  *  Fixes a security vulnerability where converting a Python string to a
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2023-11-16 21:19
  - 716.9K bytes
  - Viewed (2)
 3. docs/vi/docs/features.md

  ### Được hỗ trợ từ các trình soạn thảo
  
  
  Toàn bộ framework được thiết kế để sử dụng dễ dàng và trực quan, toàn bộ quyết định đã được kiểm thử trên nhiều trình soạn thảo thậm chí trước khi bắt đầu quá trình phát triển, để chắc chắn trải nghiệm phát triển là tốt nhất.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 11.5K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/vi/docs/python-types.md

  #### Sử dụng `Union` hay `Optional`
  
  If you are using a Python version below 3.10, here's a tip from my very **subjective** point of view:
  
  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python dưới 3.10, đây là một mẹo từ ý kiến rất "chủ quan" của tôi:
  
  * 🚨 Tránh sử dụng `Optional[SomeType]`
  * Thay vào đó ✨ **sử dụng `Union[SomeType, None]`** ✨.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  ...đường dẫn sẽ là:
  
  ```
  /items/foo
  ```
  
  !!! info
    Một đường dẫn cũng là một cách gọi chung cho một "endpoint" hoặc một "route".
  
  Trong khi xây dựng một API, "đường dẫn" là các chính để phân tách "mối quan hệ" và "tài nguyên".
  
  #### Toán tử (Operation)
  
  "Toán tử" ở đây được nhắc tới là một trong các "phương thức" HTTP.
  
  Một trong những:
  
  * `POST`
  * `GET`
  * `PUT`
  * `DELETE`
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 6. lib/time/zoneinfo.zip

  _Aires America/Argentina/Catamarca America/Argentina/ComodRivadavia America/Argentina/Cordoba America/Argentina/Jujuy America/Argentina/La_Rioja America/Argentina/Mendoza America/Argentina/Rio_Gallegos America/Argentina/Salta America/Argentina/San_Juan America/Argentina/San_Luis America/Argentina/Tucuman America/Argentina/Ushuaia America/Aruba America/Asuncion America/Atikokan America/Atka America/Bahia America/Bahia_Banderas America/Barbados America/Belem America/Belize America/Blanc-Sablon America/Boa_Vista...
  ZIP Archive
  - Registered: 2023-11-28 11:13
  - Last Modified: 2023-05-03 20:14
  - 390.9K bytes
  - Viewed (1)
 7. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  334E     ; mapped         ; 30E4 30FC 30C9 #1.1 SQUARE YAADO
  334F     ; mapped         ; 30E4 30FC 30EB #1.1 SQUARE YAARU
  3350     ; mapped         ; 30E6 30A2 30F3 #1.1 SQUARE YUAN
  3351     ; mapped         ; 30EA 30C3 30C8 30EB #1.1 SQUARE RITTORU
  3352     ; mapped         ; 30EA 30E9   # 1.1 SQUARE RIRA
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-24 11:42
  - Last Modified: 2023-05-02 11:21
  - 854.1K bytes
  - Viewed (1)
 8. docs/vi/docs/index.md

  ---
  
  "_Nếu ai đó đang tìm cách xây dựng sản phẩm API bằng Python, tôi sẽ đề xuất **FastAPI**. Nó **được thiết kế đẹp đẽ**, **sử dụng đơn giản** và **có khả năng mở rộng cao**, nó đã trở thành một **thành phần quan trọng** trong chiến lược phát triển API của chúng tôi và đang thúc đẩy nhiều dịch vụ và mảng tự động hóa như Kỹ sư TAC ảo của chúng tôi._"
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 22.1K bytes
  - Viewed (0)
 9. android/guava/src/com/google/thirdparty/publicsuffix/PublicSuffixPatterns.java

  o?l&em?l&ejfttah?of??u&ag-ertdim?s???n&am?era?gos?i&b?nroh?r??kos?nus?oj??o-&dron?r&os?øs???ppo?r&a!l?nram??e&gne?l?v??is?o&jts?ts??u&a-&dron?r&os?øs???h??å?æl?øjts??s&e&jg?nivk?ryf??kav?mor-go-er&om.&ednas?yoreh??øm.&ednas?yøreh???uag??t&las?rajh?suan??v&l&a?e-rots??u-go-eron??yt??ksedlig?res&a?å???bib&eklof?seklyf??es!dah??h!.sg??i&m?syrt??l&ejf?ov&etsua?gnit?ksa?sdie???n!.sg??o!.sg?boh?g?h??r!.sg??å!ksedlig??øboh??m&a&rah?vk??f!.sg??h!.sg??i&e&h&dnort?rtsua?ssej??rkrejb??ksa??ol?t!.sg??u&dom?...
  Java
  - Registered: 2023-11-24 12:43
  - Last Modified: 2023-11-17 16:04
  - 71.5K bytes
  - Viewed (1)
Back to top