Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 1,271 for Tang (0.15 sec)

 1. AUTHORS

  # See the latter for an explanation.
  
  # Names should be added to this file as:
  # Name or Organization <email address>
  # The email address is not required for organizations.
  
  Google Inc.
  Yuan Tang <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2022-03-03 15:11
  - 357 bytes
  - Viewed (0)
 2. RELEASE.md

  wangsiyu, wateryzephyr, WeberXie, Wei Wang, WeijieSun, Wen-Heng (Jack) Chung,
  wenxizhu, Will Battel, William D. Irons, winstonq, wyzhao, Xiaoming (Jason) Cui,
  Xiaoquan Kong, Xin, Xinping Wang, Yan Facai (颜发才), Yann-Yy, Yasir Modak,
  Yasuhiro Matsumoto, ymodak, Yong Tang, Yongfeng Gu, Younes Khoudli, Yuan Lin,
  Yuan (Terry) Tang, Yuchen Ying, Yves-Noel Weweler, zhangyujing, zjjott, zyeric,
  王振华 (Zhenhua Wang), 黄鑫
  
  # Release 1.14.0
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2023-11-16 21:19
  - 716.9K bytes
  - Viewed (2)
 3. docs/vi/docs/python-types.md

  * Chuyển đổi kí tự đầu tiên của mỗi biến sang kiểu chữ hoa với `title()`.
  * <abbr title="Đặt chúng lại với nhau thành một. Với các nội dung lần lượt.">Nối</abbr> chúng lại với nhau bằng một kí tự trắng ở giữa.
  
  ```Python hl_lines="2"
  {!../../../docs_src/python_types/tutorial001.py!}
  ```
  
  ### Sửa đổi
  
  Nó là một chương trình rất đơn giản.
  
  Nhưng bây giờ hình dung rằng bạn đang viết nó từ đầu.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. android/guava-tests/test/com/google/common/util/concurrent/GeneratedMonitorTest.java

    long hangDelayMillis =
      (expectedOutcome == Outcome.HANG)
        ? EXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS
        : UNEXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS;
    boolean hung =
      !awaitUninterruptibly(callCompletedLatch, hangDelayMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
    if (hung) {
     assertEquals(expectedOutcome, Outcome.HANG);
    } else {
     assertNull(task.get(UNEXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS, TimeUnit.MILLISECONDS));
    }
   }
  
  Java
  - Registered: 2023-11-24 12:43
  - Last Modified: 2023-04-17 14:48
  - 26.1K bytes
  - Viewed (0)
 5. guava-tests/test/com/google/common/util/concurrent/GeneratedMonitorTest.java

    long hangDelayMillis =
      (expectedOutcome == Outcome.HANG)
        ? EXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS
        : UNEXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS;
    boolean hung =
      !awaitUninterruptibly(callCompletedLatch, hangDelayMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
    if (hung) {
     assertEquals(expectedOutcome, Outcome.HANG);
    } else {
     assertNull(task.get(UNEXPECTED_HANG_DELAY_MILLIS, TimeUnit.MILLISECONDS));
    }
   }
  
  Java
  - Registered: 2023-11-24 12:43
  - Last Modified: 2023-04-17 14:48
  - 27.4K bytes
  - Viewed (0)
 6. okhttp/api/okhttp.api

  	public static final fun basic (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
  	public static final fun basic (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/nio/charset/Charset;)Ljava/lang/String;
  	public static synthetic fun basic$default (Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/nio/charset/Charset;ILjava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
  }
  
  public final class okhttp3/Dispatcher {
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-24 11:42
  - Last Modified: 2023-10-02 20:48
  - 69K bytes
  - Viewed (0)
 7. mockwebserver-deprecated/api/mockwebserver.api

  	public final fun addHeader (Ljava/lang/String;)Lokhttp3/mockwebserver/MockResponse;
  	public final fun addHeader (Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Lokhttp3/mockwebserver/MockResponse;
  	public final fun addHeaderLenient (Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Lokhttp3/mockwebserver/MockResponse;
  	public final fun clearHeaders ()Lokhttp3/mockwebserver/MockResponse;
  	public synthetic fun clone ()Ljava/lang/Object;
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-24 11:42
  - Last Modified: 2023-07-22 12:28
  - 10.2K bytes
  - Viewed (0)
 8. maven-core/src/test/resources/apiv4-repo/org/hamcrest/hamcrest-core/1.3/hamcrest-core-1.3-javadoc.jar

  n.appendValue(java.lang.Object value) Description BaseDescription.appendValue(java.lang.Object value) <T> Description Description.appendValueList(java.lang.String start, java.lang.String separator, java.lang.String end, java.lang.Iterable<T> values) Appends a list of values to the description. <T> Description Description.NullDescription.appendValueList(java.lang.String start, java.lang.String separator, java.lang.String end, java.lang.Iterable<T> values) <T> Description BaseDescription.appendVal...
  Archive
  - Registered: 2023-11-26 03:35
  - Last Modified: 2022-10-02 08:41
  - 236.8K bytes
  - Viewed (0)
 9. maven-plugin-api/src/main/java/org/apache/maven/plugin/logging/SystemStreamLog.java

     */
    public void warn(CharSequence content, Throwable error) {
      print("warn", content, error);
    }
  
    /**
     * @see org.apache.maven.plugin.logging.Log#warn(java.lang.Throwable)
     */
    public void warn(Throwable error) {
      print("warn", error);
    }
  
    /**
     * @see org.apache.maven.plugin.logging.Log#error(java.lang.CharSequence)
  Java
  - Registered: 2023-11-12 03:35
  - Last Modified: 2023-09-06 08:39
  - 5.2K bytes
  - Viewed (0)
 10. build-logic/kotlin-dsl-shared-runtime/src/main/kotlin/org/gradle/kotlin/dsl/internal/sharedruntime/codegen/PrimitiveKotlinTypeStrings.kt

    mapOf(
      "java.lang.Object" to "Any",
      "java.lang.String" to "String",
      "java.lang.Character" to "Char",
      "char" to "Char",
      "java.lang.Boolean" to "Boolean",
      "boolean" to "Boolean",
      "java.lang.Byte" to "Byte",
      "byte" to "Byte",
      "java.lang.Short" to "Short",
      "short" to "Short",
      "java.lang.Integer" to "Int",
      "int" to "Int",
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-22 11:36
  - Last Modified: 2023-09-30 16:17
  - 1.4K bytes
  - Viewed (0)
Back to top