Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 6 of 6 for Yuan (0.24 sec)

 1. RELEASE.md

  VoVAllen, Wallyss Lima, Wen-Heng (Jack) Chung, wenxizhu, William D. Irons,
  William Zhang, Xiaoming (Jason) Cui, Xiaoquan Kong, Xinan Jiang, Yasir Modak,
  Yasuhiro Matsumoto, Yaxun (Sam) Liu, Yong Tang, Ytyt-Yt, yuan, Yuan Mingshuai,
  Yuan Tang, Yuki Ueda, Yusup, zhangshijin, zhuwenxi
  
  # Release 2.0.1
  
  ## Bug Fixes and Other Changes
  
  *  Fixes a security vulnerability where converting a Python string to a
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2023-11-16 21:19
  - 716.9K bytes
  - Viewed (2)
 2. docs/vi/docs/features.md

  ### Được hỗ trợ từ các trình soạn thảo
  
  
  Toàn bộ framework được thiết kế để sử dụng dễ dàng và trực quan, toàn bộ quyết định đã được kiểm thử trên nhiều trình soạn thảo thậm chí trước khi bắt đầu quá trình phát triển, để chắc chắn trải nghiệm phát triển là tốt nhất.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 11.5K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/vi/docs/python-types.md

  #### Sử dụng `Union` hay `Optional`
  
  If you are using a Python version below 3.10, here's a tip from my very **subjective** point of view:
  
  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python dưới 3.10, đây là một mẹo từ ý kiến rất "chủ quan" của tôi:
  
  * 🚨 Tránh sử dụng `Optional[SomeType]`
  * Thay vào đó ✨ **sử dụng `Union[SomeType, None]`** ✨.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  ...đường dẫn sẽ là:
  
  ```
  /items/foo
  ```
  
  !!! info
    Một đường dẫn cũng là một cách gọi chung cho một "endpoint" hoặc một "route".
  
  Trong khi xây dựng một API, "đường dẫn" là các chính để phân tách "mối quan hệ" và "tài nguyên".
  
  #### Toán tử (Operation)
  
  "Toán tử" ở đây được nhắc tới là một trong các "phương thức" HTTP.
  
  Một trong những:
  
  * `POST`
  * `GET`
  * `PUT`
  * `DELETE`
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/vi/docs/index.md

  ---
  
  "_Nếu ai đó đang tìm cách xây dựng sản phẩm API bằng Python, tôi sẽ đề xuất **FastAPI**. Nó **được thiết kế đẹp đẽ**, **sử dụng đơn giản** và **có khả năng mở rộng cao**, nó đã trở thành một **thành phần quan trọng** trong chiến lược phát triển API của chúng tôi và đang thúc đẩy nhiều dịch vụ và mảng tự động hóa như Kỹ sư TAC ảo của chúng tôi._"
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 22.1K bytes
  - Viewed (0)
 6. android/guava/src/com/google/thirdparty/publicsuffix/PublicSuffixPatterns.java

  o?l&em?l&ejfttah?of??u&ag-ertdim?s???n&am?era?gos?i&b?nroh?r??kos?nus?oj??o-&dron?r&os?øs???ppo?r&a!l?nram??e&gne?l?v??is?o&jts?ts??u&a-&dron?r&os?øs???h??å?æl?øjts??s&e&jg?nivk?ryf??kav?mor-go-er&om.&ednas?yoreh??øm.&ednas?yøreh???uag??t&las?rajh?suan??v&l&a?e-rots??u-go-eron??yt??ksedlig?res&a?å???bib&eklof?seklyf??es!dah??h!.sg??i&m?syrt??l&ejf?ov&etsua?gnit?ksa?sdie???n!.sg??o!.sg?boh?g?h??r!.sg??å!ksedlig??øboh??m&a&rah?vk??f!.sg??h!.sg??i&e&h&dnort?rtsua?ssej??rkrejb??ksa??ol?t!.sg??u&dom?...
  Java
  - Registered: 2023-11-24 12:43
  - Last Modified: 2023-11-17 16:04
  - 71.5K bytes
  - Viewed (1)
Back to top