Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 107 for Ji (0.43 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

   yu  ji  xu  zhen zhi  dao  jia  ji  gao  gao  gu  rong sui  none ji  kang mu  shan men  zhi  ji  lu  su  ji  ying wen  qiu  se  none yi  huang qie  ji  sui  xiao pu  jiao zhuo tong none lu:  sui  nong se  hui  rang nuo  yu  none ji  tui  wen  cheng huo  gong lu:  biao none rang jue  li  zan  xue  wa  jiu  qiong xi  qiong kong yu  sen  jing yao  chuan zhun tu  lao  qie  zhai yao  bian bao  yao  bing...
  Java
  - Registered: 2023-03-17 00:33
  - Last Modified: 2019-07-15 18:15
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. multiton/README.md

    nazguls.put(NazgulName.MURAZOR, new Nazgul(NazgulName.MURAZOR));
    nazguls.put(NazgulName.DWAR, new Nazgul(NazgulName.DWAR));
    nazguls.put(NazgulName.JI_INDUR, new Nazgul(NazgulName.JI_INDUR));
    nazguls.put(NazgulName.AKHORAHIL, new Nazgul(NazgulName.AKHORAHIL));
    nazguls.put(NazgulName.HOARMURATH, new Nazgul(NazgulName.HOARMURATH));
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2022-11-20 14:48
  - 5.1K bytes
  - Viewed (0)
 3. multiton/src/main/java/com/iluwatar/multiton/App.java

    LOGGER.info("MURAZOR={}", Nazgul.getInstance(NazgulName.MURAZOR));
    LOGGER.info("DWAR={}", Nazgul.getInstance(NazgulName.DWAR));
    LOGGER.info("JI_INDUR={}", Nazgul.getInstance(NazgulName.JI_INDUR));
    LOGGER.info("AKHORAHIL={}", Nazgul.getInstance(NazgulName.AKHORAHIL));
    LOGGER.info("HOARMURATH={}", Nazgul.getInstance(NazgulName.HOARMURATH));
  Java
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2022-09-14 17:52
  - 3.4K bytes
  - Viewed (0)
 4. crypto/secp256k1/libsecp256k1/src/java/org_bitcoin_NativeSecp256k1.h

   * Method:  secp256k1_pubkey_tweak_add
   * Signature: (Ljava/nio/ByteBuffer;JI)[[B
   */
  SECP256K1_API jobjectArray JNICALL Java_org_bitcoin_NativeSecp256k1_secp256k1_1pubkey_1tweak_1add
   (JNIEnv *, jclass, jobject, jlong, jint);
  
  /*
   * Class:   org_bitcoin_NativeSecp256k1
   * Method:  secp256k1_pubkey_tweak_mul
   * Signature: (Ljava/nio/ByteBuffer;JI)[[B
   */
  C
  - Registered: 2023-03-19 18:27
  - Last Modified: 2017-01-12 20:29
  - 3.6K bytes
  - Viewed (0)
 5. multiton/etc/multiton.urm.puml

    + DWAR {static}
    + HOARMURATH {static}
    + JI_INDUR {static}
    + KHAMUL {static}
    + MURAZOR {static}
    + REN {static}
    + UVATHA {static}
    + valueOf(name : String) : NazgulEnum {static}
    + values() : NazgulEnum[] {static}
   }
   enum NazgulName {
    + ADUNAPHEL {static}
    + AKHORAHIL {static}
    + DWAR {static}
    + HOARMURATH {static}
    + JI_INDUR {static}
    + KHAMUL {static}
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2019-12-07 16:03
  - 1K bytes
  - Viewed (0)
 6. multiton/src/main/java/com/iluwatar/multiton/Nazgul.java

    nazguls.put(NazgulName.MURAZOR, new Nazgul(NazgulName.MURAZOR));
    nazguls.put(NazgulName.DWAR, new Nazgul(NazgulName.DWAR));
    nazguls.put(NazgulName.JI_INDUR, new Nazgul(NazgulName.JI_INDUR));
    nazguls.put(NazgulName.AKHORAHIL, new Nazgul(NazgulName.AKHORAHIL));
    nazguls.put(NazgulName.HOARMURATH, new Nazgul(NazgulName.HOARMURATH));
  Java
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2022-09-14 17:52
  - 2.4K bytes
  - Viewed (0)
 7. 3rdparty/openexr/ChangeLog.ilmbase

  	 number of compiler warnings on Windows. Thanks to Ger Hobbelt for his
  	 contributions to CreateDLL.
  	 (Ji Hun Yu)
  	* Removed a spurious restrict qualifier in the matrix manipulation code
  	 that was causing the 64-bit MS compiler to generate code in release 
  	 mode that caused incorrect results. 
  	 (Ji Hun Yu)
  	* Added patches for improving universal binaries on OS X. Thanks to
  	 Paul Schneider for the contribution
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-17 05:16
  - Last Modified: 2019-06-10 17:04
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 8. .gitignore

  /Make.user
  /julia-*
  /source-dist.tmp
  /source-dist.tmp1
  
  *.exe
  *.dll
  *.dwo
  *.do
  *.o
  *.o.tmp
  *.obj
  *.so
  *.dylib
  *.dSYM
  *.h.gen
  *.jl.cov
  *.jl.*.cov
  *.jl.mem
  *.jl.*.mem
  *.ji
  
  /perf*
  .DS_Store
  .idea/*
  .vscode/*
  *.heapsnapshot
  .cache
  # Buildkite: Ignore the entire .buildkite directory
  /.buildkite
  
  # Buildkite: Ignore the unencrypted repo_key
  repo_key
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-03-20 02:21
  - Last Modified: 2023-01-20 15:53
  - 514 bytes
  - Viewed (0)
 9. multiton/src/main/java/com/iluwatar/multiton/NazgulEnum.java

   * THE SOFTWARE.
   */
  package com.iluwatar.multiton;
  
  /**
   * enum based multiton implementation.
   */
  public enum NazgulEnum {
   KHAMUL,
   MURAZOR,
   DWAR,
   JI_INDUR,
   AKHORAHIL,
   HOARMURATH,
   ADUNAPHEL,
   REN,
   UVATHA
  Java
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2022-09-14 17:52
  - 1.5K bytes
  - Viewed (0)
 10. multiton/src/main/java/com/iluwatar/multiton/NazgulName.java

   * THE SOFTWARE.
   */
  package com.iluwatar.multiton;
  
  /**
   * Each Nazgul has different {@link NazgulName}.
   */
  public enum NazgulName {
   KHAMUL,
   MURAZOR,
   DWAR,
   JI_INDUR,
   AKHORAHIL,
   HOARMURATH,
   ADUNAPHEL,
   REN,
   UVATHA
  Java
  - Registered: 2023-03-17 18:54
  - Last Modified: 2022-09-14 17:52
  - 1.5K bytes
  - Viewed (0)
Back to top