Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 183 for Wu (0.18 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  tun  yin  fei  bi  qin  qin  jie  pou  fou  ba  dun  fen  e   han  ting hang shun qi  hu  zhi  yin  wu  wu  chao na  chuo xi  chui dou  wen  hou  ou  wu  gao  ya  jun  lu:  e   ge  mei  dai  qi  cheng wu  gao  fu  jiao hong chi  sheng na  tun  m   yi  dai  ou  li  bei  yuan guo  none qiang wu  e   shi  quan pen  wen  ni  mou  ling ran  you  di  zhou shi  zhou zhan ling yi  qi  ping zi  gua...
  Java
  - Registered: 2020-11-27 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. tests/integration/clientv3/grpc_test.go

  	}
  
  	us, err := w.Next()
  	if err != nil {
  		t.Fatal("failed to get udpate", err)
  	}
  
  	wu := &naming.Update{
  		Op:    naming.Add,
  		Addr:   "127.0.0.1",
  		Metadata: "metadata",
  	}
  
  	if !reflect.DeepEqual(us[0], wu) {
  		t.Fatalf("up = %#v, want %#v", us[0], wu)
  	}
  
  	delOp := naming.Update{Op: naming.Delete, Addr: "127.0.0.1"}
  	err = r.Update(context.TODO(), "foo", delOp)
  Go
  - Registered: 2020-11-26 01:10
  - Last Modified: 2020-10-20 08:13
  - 3.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. clientv3/naming/grpc_test.go

  	}
  
  	us, err := w.Next()
  	if err != nil {
  		t.Fatal("failed to get udpate", err)
  	}
  
  	wu := &naming.Update{
  		Op:    naming.Add,
  		Addr:   "127.0.0.1",
  		Metadata: "metadata",
  	}
  
  	if !reflect.DeepEqual(us[0], wu) {
  		t.Fatalf("up = %#v, want %#v", us[0], wu)
  	}
  
  	delOp := naming.Update{Op: naming.Delete, Addr: "127.0.0.1"}
  	err = r.Update(context.TODO(), "foo", delOp)
  Go
  - Registered: 2020-10-08 01:10
  - Last Modified: 2020-09-25 19:18
  - 3.3K bytes
  - Viewed (0)
 4. src/assets/plugins/iconfonts/scss/_weathericons.scss

  }
  .wi-wu-flurries:before {
  	content: "\f064";
  }
  .wi-wu-hazy:before {
  	content: "\f0b6";
  }
  .wi-wu-mostlycloudy:before {
  	content: "\f002";
  }
  .wi-wu-mostlysunny:before {
  	content: "\f00d";
  }
  .wi-wu-partlycloudy:before {
  	content: "\f002";
  }
  .wi-wu-partlysunny:before {
  	content: "\f00d";
  }
  .wi-wu-rain:before {
  	content: "\f01a";
  }
  .wi-wu-sleat:before {
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 16:29
  - Last Modified: 2018-02-22 19:04
  - 28.8K bytes
  - Viewed (1)
 5. AUTHORS

  Francisco Presencia <******@****.***>
  George Chung <******@****.***>
  Gilles De Mey <******@****.***>
  Grand <******@****.***>
  Guilherme Pacheco <******@****.***>
  HanHor Wu <hanhor.wu@gmail.com>
  Hartley Melamed <******@****.***>
  Hrvoje Šimić <******@****.***>
  Hugh Kennedy <******@****.***>
  Ian Storm Taylor <******@****.***>
  Ilkka Oksanen <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-25 08:22
  - Last Modified: 2018-07-12 06:15
  - 6.3K bytes
  - Viewed (0)
 6. lib/custom/modes/riscv.js

     //     I) RV32-
     'fcvt.h.w',
     'fcvt.s.w',
     'fcvt.d.w',
     'fcvt.q.w',
     'fcvt.h.wu',
     'fcvt.s.wu',
     'fcvt.d.wu',
     'fcvt.q.wu',
     'fcvt.w.h',
     'fcvt.w.s',
     'fcvt.w.d',
     'fcvt.w.q',
     'fcvt.wu.h',
     'fcvt.w.s',
     'fcvt.w.d',
     'fcvt.w.q',
     //     II) RV64- and RV128-
     'fcvt.h.l',
  JavaScript
  - Registered: 2020-12-02 00:31
  - Last Modified: 2020-04-05 23:16
  - 12.5K bytes
  - Viewed (0)
 7. vendor/golang.org/x/net/http2/write.go

  }
  
  type writeWindowUpdate struct {
  	streamID uint32 // or 0 for conn-level
  	n    uint32
  }
  
  func (wu writeWindowUpdate) staysWithinBuffer(max int) bool { return frameHeaderLen+4 <= max }
  
  func (wu writeWindowUpdate) writeFrame(ctx writeContext) error {
  	return ctx.Framer().WriteWindowUpdate(wu.streamID, wu.n)
  }
  
  // encodeHeaders encodes an http.Header. If keys is not nil, then (k, h[k])
  Go
  - Registered: 2020-09-17 01:10
  - Last Modified: 2019-07-24 21:09
  - 10.5K bytes
  - Viewed (0)
 8. MAINTAINERS

  Dobrosław Żybort <******@****.***> (@matrixik)
  Dean Karn <******@****.***> (@joeybloggs)
  Kirill Danshin <******@****.***> (@kirillDanshin)
  Felipe Oliveira <******@****.***> (@felipeweb)
  Bo-Yi Wu <******@****.***> (@appleboy)
  Cássio Botaro <******@****.***> (@cassiobotaro)
  Jessica Temporal <******@****.***> (@jtemporal)
  Ceriath <******@****.***> (@ceriath)
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-27 16:53
  - Last Modified: 2020-05-29 00:51
  - 592 bytes
  - Viewed (0)
 9. runtime/ftplugin/masm.vim

  " Vim filetype plugin file
  " Language:	Microsoft Macro Assembler (80x86)
  " Maintainer:	Wu Yongwei <******@****.***>
  " Last Change:	2020-05-09 23:02:05 +0800
  
  if exists("b:did_ftplugin")
   finish
  endif
  let b:did_ftplugin = 1
  
  let s:cpo_save = &cpo
  set cpo&vim
  
  let b:undo_ftplugin = "setl iskeyword<"
  
  setlocal iskeyword=@,48-57,_,36,60,62,63,@-@
  
  let &cpo = s:cpo_save
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-30 09:55
  - Last Modified: 2020-05-12 20:49
  - 390 bytes
  - Viewed (0)
 10. model_cards/nghuyong/ernie-2.0-large-en/README.md

  ```
  
  ## Citation
  
  ```bibtex
  @article{sun2019ernie20,
   title={ERNIE 2.0: A Continual Pre-training Framework for Language Understanding},
   author={Sun, Yu and Wang, Shuohuan and Li, Yukun and Feng, Shikun and Tian, Hao and Wu, Hua and Wang, Haifeng},
   journal={arXiv preprint arXiv:1907.12412},
   year={2019} 
  }
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-07-16 03:03
  - 1.4K bytes
  - Viewed (0)
Back to top