Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 71 for Jiang (0.52 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

   chi  man  biao jing ce  shu  di  zhang kan  yong dian chen zhi  ji  guo  qiang jin  di  shang mu  cui  yan  ta  zeng qi  qiang liang none zhui qiao zeng xu  shan shan ba  pu  kuai dong fan  que  mo  dun  dun  zun  zui  sheng duo  duo  tan  deng mu  fen  huang tan  da  ye  chu  none ao  qiang ji  qiao ken  yi  pi  bi  dian jiang ye  yong xue  tan  lan  ju  huai dang rang qian xuan lan  mi  he  kai  ya...
  Java
  - Registered: 2023-02-03 00:33
  - Last Modified: 2019-07-15 18:15
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. test/unit/specs/cascader-panel.spec.js

    children: [{
     value: 'xihu',
     label: 'West Lake'
    }, {
     value: 'binjiang',
     label: 'Bin Jiang'
    }]
   }, {
    value: 'ningbo',
    label: 'NingBo',
    children: [{
     value: 'jiangbei',
     label: 'Jiang Bei'
    }, {
     value: 'jiangdong',
     label: 'Jiang Dong',
     disabled: true
    }]
   }]
  }, {
   value: 'jiangsu',
   label: 'Jiangsu',
   disabled: true,
  JavaScript
  - Registered: 2023-01-29 12:44
  - Last Modified: 2019-08-14 08:20
  - 14.1K bytes
  - Viewed (0)
 3. test/unit/specs/cascader.spec.js

    children: [{
     value: 'xihu',
     label: 'West Lake'
    }, {
     value: 'binjiang',
     label: 'Bin Jiang'
    }]
   }, {
    value: 'ningbo',
    label: 'NingBo',
    children: [{
     value: 'jiangbei',
     label: 'Jiang Bei'
    }, {
     value: 'jiangdong',
     label: 'Jiang Dong',
     disabled: true
    }]
   }]
  }, {
   value: 'jiangsu',
   label: 'Jiangsu',
   disabled: true,
  JavaScript
  - Registered: 2023-01-29 12:44
  - Last Modified: 2019-08-14 11:55
  - 10.8K bytes
  - Viewed (0)
 4. CHANGELOG.md

  - Alexander Sokolov ([@Alex-Sokolov](https://github.com/Alex-Sokolov))
  - Domenico Gemoli ([@aberonni](https://github.com/aberonni))
  - Drew Bragg ([@DRBragg](https://github.com/DRBragg))
  - Haoqun Jiang ([@sodatea](https://github.com/sodatea))
  - Jiang Guoxi ([@374632897](https://github.com/374632897))
  - Romain ([@motla](https://github.com/motla))
  - Stefano Bartoletti ([@stefano-b](https://github.com/stefano-b))
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-31 23:15
  - Last Modified: 2022-02-17 11:19
  - 330.9K bytes
  - Viewed (0)
 5. TODO/best-practices-in-designing-graphql-apis.md

  > * 本文永久链接:[https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/TODO/best-practices-in-designing-graphql-apis.md](https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/TODO/best-practices-in-designing-graphql-apis.md)
  > * 译者:[Jiang Haichao](https://github.com/AceLeeWinnie)
  > * 校对者:[缪宇](https://github.com/goldEli), [moods445](https://github.com/moods445)
  
  # GraphQL API 设计最佳实践
  
  以下是由 Lee Byron 提出的 GraphQL API 设计最佳实践, 他是 GraphQL 峰会上 Facebook 的设计技术专家。
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-02 14:49
  - Last Modified: 2018-03-15 02:34
  - 3.9K bytes
  - Viewed (0)
 6. .mailmap

  
  Joseph Goulden <******@****.***>
  
  Justin Drake <******@****.***>
  
  Kenso Trabing <******@****.***>
  Kenso Trabing <******@****.***> <******@****.***>
  
  Liang Ma <******@****.***>
  Liang Ma <******@****.***> <******@****.***>
  
  Louis Holbrook <******@****.***>
  Louis Holbrook <******@****.***> <******@****.***>
  
  Maran Hidskes <******@****.***>
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-29 18:27
  - Last Modified: 2022-05-24 19:04
  - 6.5K bytes
  - Viewed (0)
 7. TODO/tools-for-developing-accessible-websites.md

  * 原文作者:[ Ire Aderinokun,](https://bitsofco.de/)
  * 译文出自:[掘金翻译计划](https://github.com/xitu/gold-miner)
  * 译者:[王子建](https://github.com/Romeo0906)
  * 校对者:[Jiang Haichao](https://github.com/AceLeeWinnie),[冯志浩](https://github.com/fengzhihao123)
  
  # 无障碍网站开发工具
  
  
  
  
  构建一个无障碍网站对于像我这样从没用过任何辅助性技术的开发人员来说非常的具有挑战性。可及性问题不像布局等可视问题一样那么容易被发现,如果我们没有用合适的工具测试,它很容易就会被忽视掉。
  
  Plain Text
  - Registered: 2022-11-17 14:49
  - Last Modified: 2016-11-14 01:26
  - 4.8K bytes
  - Viewed (0)
 8. .mailmap

  Jessica Frazelle <******@****.***er> <******@****.***>
  Jessica Frazelle <******@****.***er> <******@****.***>
  Jian Liao <******@****.***>
  Jiang Jinyang <******@****.***>
  Jiang Jinyang <******@****.***> <******@****.***>
  Jim Galasyn <******@****.***>
  Jiuyue Ma <******@****.***>
  Joey Geiger <******@****.***>
  Joffrey F <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-01 12:04
  - Last Modified: 2022-11-30 11:05
  - 37.2K bytes
  - Viewed (0)
 9. .mailmap

  dependabot[bot] <dependabot[bot]@users.noreply.github.com> <******@****.***>
  Derek Chiang <******@****.***> Derek Chiang (Enchi Jiang) <******@****.***>
  DeveloperC <******@****.***>
  Devin Ragotzy <******@****.***>
  Dharma Saputra Wijaya <******@****.***>
  Diggory Hardy <******@****.***> Diggory Hardy <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-01-30 03:55
  - Last Modified: 2023-01-23 06:22
  - 28.8K bytes
  - Viewed (1)
 10. TODO/messaging-sync-scaling-mobile-messaging-at-airbnb.md

  > * 译文出自:[掘金翻译计划](https://github.com/xitu/gold-miner)
  > * 译者:[Tuccuay](https://www.tuccuay.com)
  > * 校对者:[ZhangRuixiang](https://github.com/ZhangRuixiang) , [zhangqippp](https://github.com/zhangqippp)
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-02 14:49
  - Last Modified: 2017-06-09 02:13
  - 7K bytes
  - Viewed (0)
Back to top