Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 1 of 1 for wensj (0.2 sec)

 1. runtime/doc/xxd-pl.1

  wej�ciu).
  Bez opcji \-s xxd zaczyna od bie��cej pozycji w pliku.
  .TP
  .I \-u
  u�yj wielkich liter w znakach heksowych. Domy�lnie s� ma�e znaki.
  .TP
  .IR \-v " | " \-version
  pokazuje wersj� programu.
  .SH OSTRZE�ENIA
  .PP
  .I xxd \-r
  potrafi okre�li� numery linii. Je�li plik wyj�cia jest mo�liwy do
  przeszukania wtedy numery linii na pocz�tku wiersza zrzutu heksowego
  Plain Text
  - Registered: 2023-02-06 09:55
  - Last Modified: 2010-01-06 19:52
  - 10.2K bytes
  - Viewed (0)
Back to top