Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 9 of 9 for nguyen (0.24 sec)

 1. RELEASE.md

  Ribbers, Bas Aarts, Behzad Abghari, Ben Arnao, Ben Barsdell, Benjamin Klimczak,
  bhack, Brendan Collins, Can Wang, Cheng Ren, Chris Leary, Chris Olivier, Clemens
  Giuliani, Cloud Han, Corey Cole, Cui, Yifeng, Cuong V. Nguyen, Daniel Moore,
  Dawid Wojciechowski, Ddavis-2015, Dean Wyatte, Denisa Roberts, dependabot[bot],
  Dmitry Volodin, Dominic Jack, Duncan Riach, dushuai, Elena Zhelezina, Eli
  Plain Text
  - Registered: 2023-09-26 12:39
  - Last Modified: 2023-09-23 07:14
  - 713.2K bytes
  - Viewed (2)
 2. gradle/verification-keyring.keys

  vVgX/TdkWVSIoSRS5+eYm3fRD++cg3ZgoR6ZY4WEa7SRSp2zoidtQijWOzp8WeHs
  30rIaXBrb5wHR4GQ4FYsBGRuWkmIaferusllUmHCHFJI4ldvgQ==
  =BvHr
  -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
  
  pub  0E621275CDADB760
  uid  Hao Nguyen <******@****.***>
  
  -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
  Version: BCPG v1.68
  
  mQGNBFx/HHQBDACzexJgEOTA07Jr6EbIIwnmEaf1nEBrF6wCjYCM3B6+grhR+8RU
  wOV0AfypV7qqfTwOYSe0IrP/LCIQgPr0TO/rGL3H9ahMGgBeM7S8pd5anwLg48SR
  Plain Text
  - Registered: 2023-09-27 11:36
  - Last Modified: 2023-09-14 23:27
  - 490.9K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  ```
  /items/foo
  ```
  
  !!! info
    Một đường dẫn cũng là một cách gọi chung cho một "endpoint" hoặc một "route".
  
  Trong khi xây dựng một API, "đường dẫn" là các chính để phân tách "mối quan hệ" và "tài nguyên".
  
  #### Toán tử (Operation)
  
  "Toán tử" ở đây được nhắc tới là một trong các "phương thức" HTTP.
  
  Một trong những:
  
  * `POST`
  * `GET`
  * `PUT`
  * `DELETE`
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-10-01 07:19
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 4. docs/vi/docs/index.md

  </a>
  </p>
  
  ---
  
  **Tài liệu**: <a href="https://fastapi.tiangolo.com" target="_blank">https://fastapi.tiangolo.com</a>
  
  **Mã nguồn**: <a href="https://github.com/tiangolo/fastapi" target="_blank">https://github.com/tiangolo/fastapi</a>
  
  ---
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-10-01 07:19
  - Last Modified: 2023-07-28 12:15
  - 22.1K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/vi/docs/python-types.md

  !!! info
  Plain Text
  - Registered: 2023-10-01 07:19
  - Last Modified: 2023-08-10 15:52
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/en/data/external_links.yml

    author_link: https://habr.com/ru/users/57uff3r/
    link: https://habr.com/ru/post/454440/
    title: 'Мелкая питонячая радость #2: Starlette - Солидная примочка – FastAPI'
   vietnamese:
   - author: Nguyễn Nhân
    author_link: https://fullstackstation.com/author/figonking/
    link: https://fullstackstation.com/fastapi-trien-khai-bang-docker/
    title: 'FASTAPI: TRIỂN KHAI BẰNG DOCKER'
   taiwanese:
   - author: Leon
  Others
  - Registered: 2023-10-01 07:19
  - Last Modified: 2023-08-05 08:36
  - 19K bytes
  - Viewed (0)
 7. okhttp/src/jvmMain/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/PublicSuffixDatabase.gz

  nt.edu.au nt.no nt.ro ntdll.top ntr.br ntt nu nu.ca nu.it numata.gunma.jp numata.hokkaido.jp numazu.shizuoka.jp nuoro.it nv.us nx.cn ny-1.paas.massivegrid.net ny-2.paas.massivegrid.net ny.us nyaa.am nyan.to nyc nyc.mn nyc.museum nyny.museum nysa.pl nyuzen.toyama.jp nz nz.basketball nz.eu.org návuotna.no nååmesjevuemie.no nærøy.no nøtterøy.no o.bg o.se oamishirasato.chiba.jp oarai.ibaraki.jp obama.fukui.jp obama.nagasaki.jp obanazawa.yamagata.jp obi obihiro.hokkaido.jp obira.hokkaido.jp obninsk.su...
  Others
  - Registered: 2023-09-29 11:42
  - Last Modified: 2023-04-22 14:54
  - 40.4K bytes
  - Viewed (2)
 8. okhttp/src/jvmTest/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/public_suffix_list.dat

  funahashi.toyama.jp
  himi.toyama.jp
  imizu.toyama.jp
  inami.toyama.jp
  johana.toyama.jp
  kamiichi.toyama.jp
  kurobe.toyama.jp
  nakaniikawa.toyama.jp
  namerikawa.toyama.jp
  nanto.toyama.jp
  nyuzen.toyama.jp
  oyabe.toyama.jp
  taira.toyama.jp
  takaoka.toyama.jp
  tateyama.toyama.jp
  toga.toyama.jp
  tonami.toyama.jp
  toyama.toyama.jp
  unazuki.toyama.jp
  uozu.toyama.jp
  yamada.toyama.jp
  Plain Text
  - Registered: 2023-09-29 11:42
  - Last Modified: 2023-04-22 14:54
  - 240.3K bytes
  - Viewed (3)
 9. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  1E2FA..1E2FE ; disallowed               # NA  <reserved-1E2FA>..<reserved-1E2FE>
  1E2FF     ; valid         ;   ; NV8  # 12.0 WANCHO NGUN SIGN
  1E300..1E4CF ; disallowed               # NA  <reserved-1E300>..<reserved-1E4CF>
  1E4D0..1E4F9 ; valid                 # 15.0 NAG MUNDARI LETTER O..NAG MUNDARI DIGIT NINE
  Plain Text
  - Registered: 2023-09-29 11:42
  - Last Modified: 2023-05-02 11:21
  - 854.1K bytes
  - Viewed (0)
Back to top