Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 120 for Zhu (0.15 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  hong qi  qian gong shi  shu  miao ju  zhan zhu  ling long bing jing jing zhang yi  si  jun  hong tong song jing diao yi  shu  jing qu  jie  ping duan shao zhuan ceng deng cun  huai jing kan  jing zhu  zhu  le  peng yu  chi  gan  mang zhu  none du  ji  xiao ba  suan ji  zhen zhao sun  ya  zhui yuan hu  gang xiao cen  pi  bi  jian yi  dong shan sheng xia  di  zhu  na  chi  gu  li  qie  min  bao  tiao si...
  Java
  - Registered: 2022-12-02 00:33
  - Last Modified: 2019-07-15 18:15
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. lib/widgets/components/Card/index.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2018/12/27
  /// Time: 下午2:50
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: Card 的示例
  
  import "package:flutter/material.dart";
  
  import '../../../model/widget.dart';
  import 'Card/index.dart' as Card;
  
  List<WidgetPoint> widgetPoints = [
   WidgetPoint(
    name: 'Card',
    routerName: Card.Demo.routeName,
    buildRouter: (BuildContext context) => Card.Demo(),
   )
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-02-19 03:02
  - 436 bytes
  - Viewed (0)
 3. lib/widgets/components/List/index.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2018/12/27
  /// Time: 下午2:50
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: List 的示例
  
  import "package:flutter/material.dart";
  
  import '../../../model/widget.dart';
  import 'ListBody/index.dart' as ListBody;
  import 'ListView/index.dart' as ListView;
  import 'AnimatedList/index.dart' as AnimatedList;
  
  List<WidgetPoint> widgetPoints = [
   WidgetPoint(
    name: 'ListBody',
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-02-19 03:53
  - 846 bytes
  - Viewed (0)
 4. lib/widgets/themes/Cupertino/CupertinoButton/demo.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2019/1/20
  /// Time: 上午11:34
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: CupertinoButton 的示例
  
  import 'package:flutter/cupertino.dart';
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  // Checkbox 默认按钮的实例
  // index 当前checkbox 的索引值
  class CupertinoButtonFullDefault extends StatefulWidget {
   const CupertinoButtonFullDefault() : super();
  
   @override
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-11-07 17:30
  - 968 bytes
  - Viewed (0)
 5. lib/blocs/industry_event.dart

  ///
  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2019/4/28
  /// Time: 3:35 PM
  /// email: zhu******@****.***
  ///
  abstract class SuggestionEvent {}
  
  class SuggestionFetch extends SuggestionEvent {
   final String query;
  
   SuggestionFetch({this.query});
  
   @override
   String toString() => 'SuggestionFetch:获取关键字提示事件';
  }
  
  class SuggestionClearFetch extends SuggestionEvent {
   final String query;
  
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-11-07 17:30
  - 545 bytes
  - Viewed (0)
 6. lib/widgets/themes/Cupertino/CupertinoColors/index.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2019/1/20
  /// Time: 下午10:57
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: CupertinoColors 的示例
  
  import 'package:flutter/material.dart';
  
  import 'package:flutter_go/components/widget_demo.dart';
  import './demo.dart' as demoBox;
  
  const String content0 = '''
  ### **简介**
  > iOS平台常用的颜色
  ''';
  
  const String content1 = '''
  ### **基本用法**
  > CupertinoColors 的一个是示例
  ''';
  
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-11-07 17:30
  - 1014 bytes
  - Viewed (0)
 7. lib/widgets/elements/Form/Input/index.dart

  /// Created with FlutterGo.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2018/11/14
  /// Time: 下午4:31
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: Input 的示例
  /// 对应文档地址:https://docs.flutter.io/flutter/material/RaisedButton-class.html
  
  import "package:flutter/material.dart";
  
  import '../../../../model/widget.dart';
  import './TextField/index.dart' as TextField;
  
  List<WidgetPoint> widgetPoints = [
   WidgetPoint(
    name: 'TextField',
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-02-19 08:34
  - 551 bytes
  - Viewed (0)
 8. lib/widgets/components/Navigation/index.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2018/12/27
  /// Time: 下午2:50
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: Navigation 的示例
  
  import "package:flutter/material.dart";
  
  import '../../../model/widget.dart';
  import 'BottomNavigationBar/index.dart' as BottomNavigationBar;
  import 'BottomNavigationBarItem/index.dart' as BottomNavigationBarItem;
  
  List<WidgetPoint> widgetPoints = [
   WidgetPoint(
    name: 'BottomNavigationBar',
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-02-19 03:53
  - 777 bytes
  - Viewed (0)
 9. lib/widgets/themes/Cupertino/CupertinoPageScaffold/index.dart

  /// Created with Android Studio.
  /// User: 一晟
  /// Date: 2019/1/20
  /// Time: 下午10:57
  /// email: zhu******@****.***
  /// target: CupertinoPageScaffold 的示例
  
  import 'package:flutter/material.dart';
  import 'package:flutter_go/components/widget_demo.dart';
  import './demo.dart' as demoBox;
  
  const String content0 = '''
  ### **简介**
  > 实现单个 iOS 应用程序页的页面布局
  - 一个 CupertinoPage 重要布局;
  - 脚手架在顶部设置导航栏,在导航栏之间或之后设置内容;
  ''';
  
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-11-07 17:30
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
 10. lib/blocs/industry_bloc.dart

  /**
   * Created with Android Studio.
   * User: 一晟
   * Date: 2019/4/28
   * Time: 5:19 PM
   * email: zhu******@****.***
   * tartget:
   */
  import 'dart:async';
  import 'package:bloc/bloc.dart';
  import './industry_api.dart';
  import './industry_event.dart';
  import './industry_state.dart';
  
  class SuggestionBloc extends Bloc<SuggestionEvent, SuggestionState> {
   @override
   SuggestionState get initialState => SuggestionUninitialized();
  Plain Text
  - Registered: 2022-12-04 04:32
  - Last Modified: 2019-11-07 17:30
  - 1.1K bytes
  - Viewed (0)
Back to top