Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 102 for Zhou (0.13 sec)

 1. runtime/indent/tex.vim

  "        2012/03/11 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Modify "&" so that only indent when current line start with
  "          "&".
  "        2012/03/12 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Modify indentkeys.
  "        2012/03/18 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Add &cpo
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-23 09:55
  - Last Modified: 2020-05-26 19:20
  - 13.4K bytes
  - Viewed (0)
 2. runtime/indent/tex.vim

  "        2012/03/11 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Modify "&" so that only indent when current line start with
  "          "&".
  "        2012/03/12 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Modify indentkeys.
  "        2012/03/18 by Yichao Zhou <broken.zhou AT gmail.com>
  "        (*) Add &cpo
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-23 08:44
  - Last Modified: 2020-06-17 10:52
  - 13.4K bytes
  - Viewed (0)
 3. runtime/compiler/cs.vim

  " Vim compiler file
  " Compiler:        Microsoft Visual Studio C#
  " Maintainer:       Yichao Zhou (broken.zhou@gmail.com)
  " Previous Maintainer:  Joseph H. Yao (******@****.***)
  " Last Change:      Jul 22, 2019
  
  if exists("current_compiler")
   finish
  endif
  let current_compiler = "cs"
  let s:keepcpo= &cpo
  set cpo&vim
  
  if exists(":CompilerSet") != 2		" older Vim always used :setlocal
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-23 08:44
  - Last Modified: 2019-08-02 14:20
  - 669 bytes
  - Viewed (0)
 4. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

   dai  ou  li  bei  yuan guo  none qiang wu  e   shi  quan pen  wen  ni  mou  ling ran  you  di  zhou shi  zhou zhan ling yi  qi  ping zi  gua  ci  wei  xu  he  nao  xia  pei  yi  xiao shen hu  ming da  qu  ju  gan  za  tuo  duo  pou  pao  bie  fu  bi  he  za  he  hai  jiu  yong fu  da  zhou wa  ka  gu  ka  zuo  bu  long dong ning zha  si  xian huo  qi  er  e   guang zha  xi  yi  lie...
  Java
  - Registered: 2020-11-27 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 5. model_cards/microsoft/layoutlm-base-uncased/README.md

  [LayoutLM: Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding](https://arxiv.org/abs/1912.13318)
  Yiheng Xu, Minghao Li, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Ming Zhou, [KDD 2020](https://www.kdd.org/kdd2020/accepted-papers)
  
  ## Training data
  
  We pre-train LayoutLM on IIT-CDIP Test Collection 1.0\* dataset with two settings. 
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-09-11 19:21
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 6. runtime/compiler/cs.vim

  " Vim compiler file
  " Compiler:        Microsoft Visual Studio C#
  " Maintainer:       Yichao Zhou (broken.zhou@gmail.com)
  " Previous Maintainer:  Joseph H. Yao (******@****.***)
  " Last Change:      Jul 22, 2019
  
  if exists("current_compiler")
   finish
  endif
  let current_compiler = "cs"
  let s:keepcpo= &cpo
  set cpo&vim
  
  if exists(":CompilerSet") != 2		" older Vim always used :setlocal
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-23 09:55
  - Last Modified: 2019-07-31 19:07
  - 669 bytes
  - Viewed (0)
 7. model_cards/microsoft/layoutlm-large-uncased/README.md

  [LayoutLM: Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding](https://arxiv.org/abs/1912.13318)
  Yiheng Xu, Minghao Li, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Ming Zhou, [KDD 2020](https://www.kdd.org/kdd2020/accepted-papers)
  
  ## Training data
  
  We pre-train LayoutLM on IIT-CDIP Test Collection 1.0\* dataset with two settings. 
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-09-11 19:20
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 8. model_cards/microsoft/codebert-base/README.md

    author={Zhangyin Feng and Daya Guo and Duyu Tang and Nan Duan and Xiaocheng Feng and Ming Gong and Linjun Shou and Bing Qin and Ting Liu and Daxin Jiang and Ming Zhou},
    year={2020},
    eprint={2002.08155},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CL}
  }
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-07-11 13:37
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
 9. components/descriptions/demo/vertical.md

  垂直的列表。
  
  ## en-US
  
  Simplest Usage.
  
  ```jsx
  import { Descriptions } from 'antd';
  
  ReactDOM.render(
   <Descriptions title="User Info" layout="vertical">
    <Descriptions.Item label="UserName">Zhou Maomao</Descriptions.Item>
    <Descriptions.Item label="Telephone">1810000000</Descriptions.Item>
    <Descriptions.Item label="Live">Hangzhou, Zhejiang</Descriptions.Item>
    <Descriptions.Item label="Address" span={2}>
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-24 14:58
  - Last Modified: 2019-08-30 04:31
  - 696 bytes
  - Viewed (0)
 10. model_cards/microsoft/prophetnet-large-uncased/README.md

  @article{yan2020prophetnet,
   title={Prophetnet: Predicting future n-gram for sequence-to-sequence pre-training},
   author={Yan, Yu and Qi, Weizhen and Gong, Yeyun and Liu, Dayiheng and Duan, Nan and Chen, Jiusheng and Zhang, Ruofei and Zhou, Ming},
   journal={arXiv preprint arXiv:2001.04063},
   year={2020}
  }
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-11-16 16:43
  - 1.6K bytes
  - Viewed (0)
Back to top