Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 26 for Zheng (0.16 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  ying chi  chi  zhuo tuo  ji  pang zhong yi  wang che  bi  di  ling fu  wang zheng cu  wang jing dai  xi  xun  hen  yang huai lu:  hou  wang cheng zhi  xu  jing tu  cong none lai  cong de  pai  xi  none qi  chang zhi  cong zhou lai  yu  xie  jie  jian chi  jia  bian huang fu  xun  wei  pang yao  wei  xi  zheng piao chi  de  zheng zhi  bie  de  chong che  jiao wei  jiao hui  mei  long xiang bao  qu  xin  xin ...
  Java
  - Registered: 2020-10-16 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. website/translators.txt

  blackcater
  Chuan (chuanxie)
  Gorden Gao (jonishaso96)
  HuMoran
  J3n5en
  jiyongjia (skdream)
  joehecn
  Ma Cheng (mc-zone)
  MewX
  pdslly
  popo1221
  Rambos
  Wei Gao (wgao19)
  Yixin Wan (yxwan99)
  Yuanzhong Xia (MewX)
  zheng (fuchao2012)
  宋昆达 (Songkunda)
  
  Portuguese, Brazilian
  
  Marcelo Dapper (mdapper)
  Héctor Ramos (hramos)
  Adilson Schmitt Junior (sirgallifrey)
  Belchior Oliveira (belchior)
  Felipe Galvão (felipegalvao)
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-01 12:01
  - Last Modified: 2018-01-03 14:15
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. English version/ch02_MachineLearningFoundation/readme.md

  xxx-xxx
  
  **Contributors (in no particular order): **
  Content contributors can add information
  
  Liu Yanchao - Southeast University 
  Liu Yuande-Shanghai University of Technology (Content Revision) 
  Jingwen Zheng - Data Scientist 
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-18 15:33
  - Last Modified: 2019-07-12 21:20
  - 511 bytes
  - Viewed (0)
 4. ch07_生成对抗网络(GAN)/ch7.pdf

  GAN 
  GAN 2014
  GAN
  GAN
  RNN argmax
  Loss argmax
  argmax GAN
  GAN loss
  argmax ground
  truth one-hot encoding
  0/1
  seqGAN 
  seqGAN GAN 
  seqGAN GAN
  argmax
  reward
  1. Zheng Z , Zheng L , Yang Y . Unlabeled Samples Generated by GAN Improve the Person Re-identification 
  reward
  7.3.6 GAN 
   
  GAN
  GAN 1 [^2] 2 [^ 4]
  Domain gap
  GAN 1
  paper cycleGAN
   
   
  cycleGAN
   
  PDF
  - Registered: 2020-10-18 15:33
  - Last Modified: 2019-04-07 05:42
  - 6M bytes
  - Viewed (0)
 5. English version/ch04_ClassicNetwork/readme.md

  South China Institute of Technology graduate student - Huang Qinjian (wechat: HQJ199508212176, email: ******@****.***)
  
  
  **Contributors (in no particular order):**
  Content contributors can add information
  
  Jingwen Zheng - Data Scientist 
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-18 15:33
  - Last Modified: 2019-07-12 21:20
  - 482 bytes
  - Viewed (0)
 6. ch07_生成对抗网络(GAN)/ch7.md

  ## 参考文献
  
  [1] Zheng Z , Zheng L , Yang Y . Unlabeled Samples Generated by GAN Improve the Person Re-identification Baseline in Vitro[C]// 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). IEEE Computer Society, 2017.
  
  [2] Zhong Z , Zheng L , Zheng Z , et al. Camera Style Adaptation for Person Re-identification[J]. 2017.
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-18 15:33
  - Last Modified: 2020-08-07 02:04
  - 38.9K bytes
  - Viewed (0)
 7. ch11_迁移学习/第十一章_迁移学习.md

  [Zheng et al., 2009] Zheng, V. W., Hu, D. H., and Yang, Q. (2009). Cross-domain activity recognition. In *Proceedings of the 11th international conference on Ubiquitous computing*, pages 61-70. ACM.
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-18 15:33
  - Last Modified: 2020-05-21 10:44
  - 61.9K bytes
  - Viewed (0)
 8. AUTHORS.txt

  Aiello <******@****.***>
  Akshat Mittal <******@****.***>
  Alan Braithwaite <******@****.***>
  Albert Mañosa <******@****.***>
  Albert Zhang <******@****.***>
  Albert Zheng <lisong.zheng@gmail.com>
  Albert 理斯特 <******@****.***>
  Alberto Marchetti <******@****.***>
  Aleck Landgraf <******@****.***>
  Aleksandr Chernokondratenko <******@****.***>
  Alex <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-13 14:58
  - Last Modified: 2020-10-10 02:34
  - 38.2K bytes
  - Viewed (0)
 9. doc/whats_new/v0.18.rst

  Perrine Letellier, pestrickland, Peter Fischer, Pieter, Ping-Yao, Chang,
  practicalswift, Preston Parry, Qimu Zheng, Rachit Kansal, Raghav RV,
  Ralf Gommers, Ramana.S, Rammig, Randy Olson, Rob Alexander, Robert Lutz,
  Robin Schucker, Rohan Jain, Ruifeng Zheng, Ryan Yu, Rémy Léone, saihttam,
  Saiwing Yeung, Sam Shleifer, Samuel St-Jean, Sartaj Singh, Sasank Chilamkurthy,
  Plain Text
  - Registered: 2020-10-16 09:24
  - Last Modified: 2018-06-11 07:06
  - 35.9K bytes
  - Viewed (0)
 10. TODO/surprising-polymorphism-in-react-applications.md

  > * 本文永久链接:[https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/TODO/surprising-polymorphism-in-react-applications.md](https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/TODO/surprising-polymorphism-in-react-applications.md)
  > * 译者: [Candy Zheng](https://github.com/blizzardzheng)
  > * 校对者:[goldEli](https://github.com/goldEli),[老教授](https://juejin.im/user/58ff449a61ff4b00667a745c)
  
  # React 应用中的性能隐患 —— 神奇的多态
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-09-24 14:49
  - Last Modified: 2018-03-12 02:50
  - 6.9K bytes
  - Viewed (0)
Back to top