Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 63 for Yue (0.14 sec)

 1. src/ngLocale/angular-locale_yue.js

      "minFrac": 2,
      "minInt": 1,
      "negPre": "-\u00a4",
      "negSuf": "",
      "posPre": "\u00a4",
      "posSuf": ""
     }
    ]
   },
   "id": "yue",
   "localeID": "yue",
   "pluralCat": function(n, opt_precision) { var i = n | 0; var vf = getVF(n, opt_precision); if (i == 1 && vf.v == 0) {  return PLURAL_CATEGORY.ONE; } return PLURAL_CATEGORY.OTHER;}
  });
  JavaScript
  - Registered: 2020-06-26 06:53
  - Last Modified: 2017-06-06 10:08
  - 2.9K bytes
  - Viewed (0)
 2. src/ngLocale/angular-locale_yue-hk.js

      "minFrac": 2,
      "minInt": 1,
      "negPre": "-\u00a4",
      "negSuf": "",
      "posPre": "\u00a4",
      "posSuf": ""
     }
    ]
   },
   "id": "yue-hk",
   "localeID": "yue_HK",
   "pluralCat": function(n, opt_precision) { var i = n | 0; var vf = getVF(n, opt_precision); if (i == 1 && vf.v == 0) {  return PLURAL_CATEGORY.ONE; } return PLURAL_CATEGORY.OTHER;}
  });
  JavaScript
  - Registered: 2020-06-26 06:53
  - Last Modified: 2017-06-06 10:08
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 3. i18n/yue_CN.md

  liuchuzhang <******@****.***> 1553858735 +0800
  Plain Text
  - Registered: 2020-07-02 08:11
  - Last Modified: 2019-03-29 12:05
  - 3.9K bytes
  - Viewed (0)
 4. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  jue  qin  chi  ci  chen chen die  ju  chao di  se  zhan zhu  yue  qu  jie  chi  chu  gua  xue  zi  tiao duo  lie  gan  suo  cu  xi  zhao su  yin  ju  jian que  tang chuo cui  lu  qu  dang qiu  zi  ti  qu  chi  huang qiao qiao yao  zao  yue  none zan  zan  zu  pa  bao  ku  he  dun  jue  fu  chen jian fang zhi  ta  yue  pa  qi  yue  qiang tuo  tai  yi  nian ling mei  ba  die  ku  tuo  jia  ci ...
  Java
  - Registered: 2020-06-26 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 5. src/transformers/convert_marian_to_pytorch.py

  ]
  GROUP_TO_OPUS_NAME = {
    "opus-mt-ZH-de": "cmn+cn+yue+ze_zh+zh_cn+zh_CN+zh_HK+zh_tw+zh_TW+zh_yue+zhs+zht+zh-de",
    "opus-mt-ZH-fi": "cmn+cn+yue+ze_zh+zh_cn+zh_CN+zh_HK+zh_tw+zh_TW+zh_yue+zhs+zht+zh-fi",
    "opus-mt-ZH-sv": "cmn+cn+yue+ze_zh+zh_cn+zh_CN+zh_HK+zh_tw+zh_TW+zh_yue+zhs+zht+zh-sv",
    "opus-mt-SCANDINAVIA-SCANDINAVIA": "da+fo+is+no+nb+nn+sv-da+fo+is+no+nb+nn+sv",
  Python
  - Registered: 2020-06-28 10:36
  - Last Modified: 2020-05-14 17:14
  - 20.4K bytes
  - Viewed (0)
 6. 3rdparty/openexr/AUTHORS.openexr

  Rito Trevino <******@****.***>
  Josh Pines
  Christian Rouet
  Rodrigo Damazio <******@****.***>
  Greg Ward <******@****.***>
  Joseph Goldstone <******@****.***>
  Loren Carpenter, Pixar Animation Studios
  Nicholas Yue <yue******@****.***>
  Yunfeng Bai (ILM)
  Pascal Jette (Autodesk)
  Karl Rasche, DreamWorks Animation <******@****.***>
  
  Win32 build system:
  -------------------
  
  Nick Porcino <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-26 05:16
  - Last Modified: 2019-06-10 17:04
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
 7. tests/test_modeling_marian.py

  
  @require_torch
  class TestConversionUtils(unittest.TestCase):
    def test_renaming_multilingual(self):
      old_names = [
        "opus-mt-cmn+cn+yue+ze_zh+zh_cn+zh_CN+zh_HK+zh_tw+zh_TW+zh_yue+zhs+zht+zh-fi",
        "opus-mt-cmn+cn-fi", # no group
        "opus-mt-en-de", # standard name
        "opus-mt-en-de", # standard name
      ]
  Python
  - Registered: 2020-06-28 10:36
  - Last Modified: 2020-06-06 04:52
  - 9.2K bytes
  - Viewed (0)
 8. thinkings/GCD.md

  关于最大公约数有专门的研究。 而在 LeetCode 中虽然没有直接让你求解最大公约数的题目。但是却有一些间接需要你求解最大公约数的题目。
  
  比如:
  
  - [914. 卡牌分组](https://leetcode-cn.com/problems/x-of-a-kind-in-a-deck-of-cards/solution/python3-zui-da-gong-yue-shu-914-qia-pai-fen-zu-by-/)
  - [365. 水壶问题](https://leetcode-cn.com/problems/water-and-jug-problem/solution/bfszui-da-gong-yue-shu-by-fe-lucifer/)
  - [1071. 字符串的最大公因子](https://leetcode-cn.com/problems/greatest-common-divisor-of-strings/solution/1071-zi-fu-chuan-de-zui-da-gong-yin-zi-zui-da-gong/)
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-18 11:55
  - Last Modified: 2020-04-02 10:28
  - 4.1K bytes
  - Viewed (0)
 9. docs/source/model_doc/marian.rst

  
  
  .. code-block:: python
  
    GROUP_MEMBERS = {
     'ZH': ['cmn', 'cn', 'yue', 'ze_zh', 'zh_cn', 'zh_CN', 'zh_HK', 'zh_tw', 'zh_TW', 'zh_yue', 'zhs', 'zht', 'zh'],
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-28 10:36
  - Last Modified: 2020-06-08 15:28
  - 6.2K bytes
  - Viewed (0)
 10. docs/language-identification.md

  ```
  
  ### References
  
  If you use these models, please cite the following papers:
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-19 22:26
  - Last Modified: 2019-01-25 17:07
  - 2.5K bytes
  - Viewed (0)
Back to top