Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 10 for Yuan (0.15 sec)

 1. AUTHORS

  # See the latter for an explanation.
  
  # Names should be added to this file as:
  # Name or Organization <email address>
  # The email address is not required for organizations.
  
  Google Inc.
  Yuan Tang <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2022-03-03 15:11
  - 357 bytes
  - Viewed (0)
 2. CITATION.cff

    given-names: Oriol
   - family-names: Warden
    given-names: Pete
   - family-names: Wattenberg
    given-names: Martin
   - family-names: Wicke
    given-names: Martin
   - family-names: Yu
    given-names: Yuan
   - family-names: Zheng
    given-names: Xiaoqiang
  identifiers:
   - type: doi
    value: 10.5281/zenodo.4724125
    description: The concept DOI for the collection containing all versions of the Citation File Format.
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2021-09-06 15:26
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 3. RELEASE.md

  VoVAllen, Wallyss Lima, Wen-Heng (Jack) Chung, wenxizhu, William D. Irons,
  William Zhang, Xiaoming (Jason) Cui, Xiaoquan Kong, Xinan Jiang, Yasir Modak,
  Yasuhiro Matsumoto, Yaxun (Sam) Liu, Yong Tang, Ytyt-Yt, yuan, Yuan Mingshuai,
  Yuan Tang, Yuki Ueda, Yusup, zhangshijin, zhuwenxi
  
  # Release 2.0.1
  
  ## Bug Fixes and Other Changes
  
  *  Fixes a security vulnerability where converting a Python string to a
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2023-11-16 21:19
  - 716.9K bytes
  - Viewed (2)
 4. licenses/github.com/huandu/xstrings/LICENSE

  The MIT License (MIT)
  
  Copyright (c) 2015 Huan Du
  
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
  in the Software without restriction, including without limitation the rights
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-22 22:53
  - Last Modified: 2019-10-26 02:47
  - 1K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/vi/docs/features.md

  ### Được hỗ trợ từ các trình soạn thảo
  
  
  Toàn bộ framework được thiết kế để sử dụng dễ dàng và trực quan, toàn bộ quyết định đã được kiểm thử trên nhiều trình soạn thảo thậm chí trước khi bắt đầu quá trình phát triển, để chắc chắn trải nghiệm phát triển là tốt nhất.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 11.5K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  ...đường dẫn sẽ là:
  
  ```
  /items/foo
  ```
  
  !!! info
    Một đường dẫn cũng là một cách gọi chung cho một "endpoint" hoặc một "route".
  
  Trong khi xây dựng một API, "đường dẫn" là các chính để phân tách "mối quan hệ" và "tài nguyên".
  
  #### Toán tử (Operation)
  
  "Toán tử" ở đây được nhắc tới là một trong các "phương thức" HTTP.
  
  Một trong những:
  
  * `POST`
  * `GET`
  * `PUT`
  * `DELETE`
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 7. okhttp-idna-mapping-table/src/main/resources/okhttp3/internal/idna/IdnaMappingTable.txt

  334E     ; mapped         ; 30E4 30FC 30C9 #1.1 SQUARE YAADO
  334F     ; mapped         ; 30E4 30FC 30EB #1.1 SQUARE YAARU
  3350     ; mapped         ; 30E6 30A2 30F3 #1.1 SQUARE YUAN
  3351     ; mapped         ; 30EA 30C3 30C8 30EB #1.1 SQUARE RITTORU
  3352     ; mapped         ; 30EA 30E9   # 1.1 SQUARE RIRA
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-24 11:42
  - Last Modified: 2023-05-02 11:21
  - 854.1K bytes
  - Viewed (1)
 8. docs/vi/docs/index.md

  ---
  
  "_Nếu ai đó đang tìm cách xây dựng sản phẩm API bằng Python, tôi sẽ đề xuất **FastAPI**. Nó **được thiết kế đẹp đẽ**, **sử dụng đơn giản** và **có khả năng mở rộng cao**, nó đã trở thành một **thành phần quan trọng** trong chiến lược phát triển API của chúng tôi và đang thúc đẩy nhiều dịch vụ và mảng tự động hóa như Kỹ sư TAC ảo của chúng tôi._"
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 22.1K bytes
  - Viewed (0)
 9. src/main/resources/fess_indices/fess/ca/stopwords.txt

  nogensmenys
  només
  nosaltres
  nostra
  nostre
  nostres
  o
  oh
  oi
  on
  pas
  pel
  pels
  per
  però
  perquè
  poc 
  poca
  pocs
  poques
  potser
  propi
  qual
  quals
  quan
  quant 
  que
  què
  quelcom
  qui
  quin
  quina
  quines
  quins
  s'ha
  s'han
  sa
  semblant
  semblants
  ses
  seu 
  seus
  seva
  seva
  seves
  si
  sobre
  sobretot
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-27 08:04
  - Last Modified: 2018-07-19 06:31
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 10. docs/vi/docs/python-types.md

  #### Sử dụng `Union` hay `Optional`
  
  If you are using a Python version below 3.10, here's a tip from my very **subjective** point of view:
  
  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python dưới 3.10, đây là một mẹo từ ý kiến rất "chủ quan" của tôi:
  
  * 🚨 Tránh sử dụng `Optional[SomeType]`
  * Thay vào đó ✨ **sử dụng `Union[SomeType, None]`** ✨.
  
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-26 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
Back to top