Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 21 for Xu (0.02 sec)

 1. cluster/addons/addon-manager/CHANGELOG.md

  ### Version 9.1.7 (Thu May 15 2023 Paco Xu <paco.xu@daocloud.io>)
  - Update kubectl to v1.27.1.
  - Use `--prune-allowlist` instead of deprecated `--prune-whitelist`.
  
  ### Version 9.1.6 (Thu February 24 2022 Shihang Zhang <******@****.***>)
   - Clean up the wait check for service account (https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/108313)
  
  ### Version 9.1.5 (Mon April 19 2021 Spencer Peterson <******@****.***>)
   - Update baseimage to debian-base:v1.0.1.
  
  Registered: 2024-06-15 01:39
  - Last Modified: 2023-05-15 01:39
  - 4.4K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/vi/docs/features.md

    * Số (`int`, `float`) với các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, etc.
  
  * Validation cho nhiều kiểu dữ liệu bên ngoài như:
    * URL.
    * Email.
    * UUID.
    * ...và nhiều cái khác.
  
  Tất cả validation được xử lí bằng những thiết lập tốt và mạnh mẽ của **Pydantic**.
  
  ### Bảo mật và xác thực
  
  Bảo mật và xác thực đã tích hợp mà không làm tổn hại tới cơ sở dữ liệu hoặc data models.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 11.6K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-RSA-AES256-GCM-SHA384

  000002e0 e3 e7 a2 bd f4 3d f4 75 dc a3 85 5e f1 af 55 6f |.....=.u...^..Uo|
  000002f0 e3 36 21 c6 8a 44 e9 58 29 89 32 4d 14 90 9d 1b |.6!..D.X).2M....|
  00000300 bd 0e fa c3 eb 40 5d 05 5d ba 58 55 3e f9 30 b8 |.....@].].XU>.0.|
  00000310 8f 56 35 71 12 33 92 0e 14 f9 90 2c ee 36 03 50 |.V5q.3.....,.6.P|
  00000320 1c f6 76 a7 99 3e fd bb 5f 21 96 c5 56 1e ed 28 |..v..>.._!..V..(|
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2023-05-25 00:13
  - 6K bytes
  - Viewed (0)
 4. src/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ALPN-NoMatch

  000002f0 18 02 84 7c ec 75 4e d0 3e 8a d1 6c 80 83 98 64 |...|.uN.>..l...d|
  00000300 4a 81 bc 8f 84 c7 e5 b4 2d fa 04 01 00 80 72 ee |J.......-.....r.|
  00000310 41 38 f2 b8 a1 56 81 d8 04 78 75 05 f4 78 5f f2 |A8...V...xu..x_.|
  00000320 2b 5d a2 46 23 9d 48 c8 63 a9 1d de a8 78 6e 99 |+].F#.H.c....xn.|
  00000330 cd 59 6b 19 20 f5 b1 11 e1 f8 1c 5b 40 c3 b8 cd |.Yk. ......[@...|
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2016-08-18 21:46
  - 6.7K bytes
  - Viewed (0)
 5. docs/vi/docs/python-types.md

  !!! tip
    Nếu bạn sử dụng Python 3.9 hoặc lớn hơn, bạn không phải import `List` từ `typing`, bạn có thể sử dụng `list` để thay thế.
  
  Bằng cách này, trình soạn thảo của bạn có thể hỗ trợ trong khi xử lí các phần tử trong danh sách:
  
  <img src="/img/python-types/image05.png">
  
  Đa phần đều không thể đạt được nếu không có các kiểu dữ liệu.
  
  Chú ý rằng, biến `item` là một trong các phần tử trong danh sách `items`.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

  #### Định nghĩa moojt *decorator cho đường dẫn toán tử*
  
  ```Python hl_lines="6"
  {!../../../docs_src/first_steps/tutorial001.py!}
  ```
  
  `@app.get("/")` nói **FastAPI** rằng hàm bên dưới có trách nhiệm xử lí request tới:
  
  * đường dẫn `/`
  * sử dụng một <abbr title="an HTTP GET method">toán tử<code>get</code></abbr>
  
  !!! info Thông tin về "`@decorator`"
    Cú pháp `@something` trong Python được gọi là một "decorator".
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 7. src/compress/gzip/testdata/issue6550.gz.base64

  WV03IzEKINOuViuozJq4pCW46giz8FMIK/ShdD5RUh262eOlSv/1Dp5fC88+/FUAj9oN88G3XnnG+rTyB+qJBQyCMRIsWzbgt+QiTiMGQ4kv8DiGXAvyoXtWDoxakk23zzf4ntXRfLmyxTk/yChSKuhBMX0j1IdHbFyxb53qGgamMjQm45Df6SQhpZVjrLlHDvOFWtaOa8WKmrukUObEzWvK1qhUNJsaawelfit09ut3kY1u9IJaRzkX/XU+iHWZ55K1Oyi45+zTu9s3iQsx40w0HxlOhn7mjb2JDGpBobBUByU8RoajiMMGwRj2rplVbVauia/3iS8c//Aq55amn0cTZ6AZx9OZL3dG+1mq3Xa7c/L8yswyg6Qd2x1cj1wW+B4XYyEwsMKHuAB1s/l1mjS3SXrjWn92zbYyeefWjusPm12+r3WPJooyiTUtKkiVKGQSajoDFuCpQX5CPguLjlQ+ponapawQUSWSVRDf0i1+ZhwvXNhJ...
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2019-11-21 14:55
  - 85.3K bytes
  - Viewed (0)
 8. cmd/kubeadm/app/preflight/checks_test.go

  		rbhy7E4KrIM4ZRAiC1go/RjanBkK+fmb8FMWtsmptgktTPjy2weh8V/+EQQU1igL
  		fPpI7ek8cTGkhGzQxzQy1s0EqcYOakyzkLa7mxQ+DtyU9hPAxI/i71ySh+6SXdWf
  		q9Jt8pkLwQCF6+jibPrB22msSlkt+ZPZvPDUaI0fq+Sj6BHAYMYbQbV1HzEub+XU
  		7XDbB5f5h5kwvoFoqqcwPrReeblBFoUaAPqTeyHtj74kYRuN7ffZe27B1Z68WUKl
  		rFpbwsTDdXNvuz0cIbGGRSE8inDEr3dfTW+RxnOYU+27WZVnNsSktmDZw12w/AuU
  		ncWXpOQm/8UcS0/LWn9nNWx7PLGa8yCtgwhr2jd+O9VhJ5mgrkVq9n6siXgj8LL7
  Registered: 2024-06-15 01:39
  - Last Modified: 2024-05-29 06:58
  - 33.5K bytes
  - Viewed (0)
 9. staging/src/k8s.io/cli-runtime/go.sum

  github.com/rogpeppe/go-internal v1.11.0/go.mod h1:ddIwULY96R17DhadqLgMfk9H9tvdUzkipdSkR5nkCZA=
  github.com/russross/blackfriday/v2 v2.1.0/go.mod h1:+Rmxgy9KzJVeS9/2gXHxylqXiyQDYRxCVz55jmeOWTM=
  github.com/sergi/go-diff v1.2.0 h1:XU+rvMAioB0UC3q1MFrIQy4Vo5/4VsRDQQXHsEya6xQ=
  github.com/sergi/go-diff v1.2.0/go.mod h1:STckp+ISIX8hZLjrqAeVduY0gWCT9IjLuqbuNXdaHfM=
  github.com/spf13/cobra v1.8.0 h1:7aJaZx1B85qltLMc546zn58BxxfZdR/W22ej9CFoEf0=
  Registered: 2024-06-15 01:39
  - Last Modified: 2024-06-10 14:02
  - 25.3K bytes
  - Viewed (0)
 10. src/cmd/compile/internal/test/testdata/arith_test.go

  			t.Errorf("div19_uint16(%d) = %v want %v", i, got, want)
  		}
  	}
  	var maxU32, maxU64 uint64 = math.MaxUint32, math.MaxUint64
  	// spot check inputs for uint32 and uint64
  	xu := []uint64{
  		0, 1, 2, 3, 4, 5,
  		sixU, 2 * sixU, 3 * sixU, 5 * sixU, 12345 * sixU,
  		sixU + 1, 2*sixU - 5, 3*sixU + 3, 5*sixU + 4, 12345*sixU - 2,
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2023-12-01 19:30
  - 43.5K bytes
  - Viewed (0)
Back to top