Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 4,626 for Wang (1.13 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  duan zhu  fang xie  hang wu  shi  pei  you  none pang qi  zhan mao  lu:  pei  pi  liu  fu  fang xuan jing jing ni  zu  zhao yi  liu  shao jian none yi  qi  zhi  fan  piao fan  zhan guai sui  yu  wu  ji  ji  ji  huo  ri  dan  jiu  zhi  zao  xie  tiao xun  xu  ga  la  gan  han  tai  di  xu  chan shi  kuang yang shi  wang min  min  tun  chun wu  yun  bei  ang  ze  ban  jie  kun  sheng hu  fang hao  gui...
  Java
  - Registered: 2021-07-30 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. app/proguard-rules.pro

  -dontwarn android.support.v8.renderscript.*
  -keepclassmembers class android.support.v8.renderscript.RenderScript {
   native *** rsn*(...);
   native *** n*(...);
  }
  
  -keep class com.wang.avi.** { *; }
  -keep class com.wang.avi.indicators.** { *; }
  
  Others
  - Registered: 2021-08-03 23:22
  - Last Modified: 2018-07-13 07:35
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. AUTHORS.txt

  Vu Hoang Minh <******@****.***>
  Vyacheslav Kamenev <******@****.***>
  Walter Barbagallo <******@****.***>
  Walter Barbagallo <******@****.***>
  Wang Jun <******@****.***>
  Wang Riwu <******@****.***>
  Wang Zhengchen <******@****.***>
  Wang yb <******@****.***>
  Warren Seymour <******@****.***>
  Webber Takken <******@****.***>
  Wei Zhu <******@****.***>
  Wenchao Hu <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-03 14:58
  - Last Modified: 2021-02-28 06:03
  - 41.2K bytes
  - Viewed (0)
 4. .mailmap

  Vladislav Kolesnikov <******@****.***> <******@****.***>
  Walter Stanish <******@****.***>
  Wang Chao <chao.wang@ucloud.cn>
  Wang Chao <chao.wang@ucloud.cn> <******@****.***>
  Wang Guoliang <******@****.***>
  Wang Jie <******@****.***>
  Wang Ping <******@****.***>
  Wang Xing <******@****.***> <root@localhost>
  Wang Yuexiao <wang******@****.***>
  Wayne Chang <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-04 12:04
  - Last Modified: 2021-06-04 00:18
  - 34.9K bytes
  - Viewed (0)
 5. assets/javascripts/vendor/mathml.js

   * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
   * Adapted from: https://github.com/fred-wang/mathml.css */
  
  (function () {
   window.addEventListener("load", function() {
    var box, div, link, namespaceURI;
    // First check whether the page contains any <math> element.
  JavaScript
  - Registered: 2021-08-02 07:15
  - Last Modified: 2016-10-10 13:39
  - 1.1K bytes
  - Viewed (0)
 6. AUTHORS

  Walter Leibbrandt <******@****.***>
  Walter Stanish <******@****.***>
  Wang Chao <chao.wang@ucloud.cn>
  Wang Guoliang <******@****.***>
  Wang Jie <******@****.***>
  Wang Long <******@****.***>
  Wang Ping <******@****.***>
  Wang Xing <******@****.***>
  Wang Yuexiao <wang******@****.***>
  Wang Yumu <******@****.***>
  wanghuaiqing <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-04 12:04
  - Last Modified: 2021-06-04 00:18
  - 84.6K bytes
  - Viewed (0)
 7. tools/tests/apps/modules/packages/modules-test-package/node_modules/acorn/AUTHORS

  Artem Govorov
  Brandon Mills
  Charles Hughes
  Conrad Irwin
  Daniel Tschinder
  David Bonnet
  Domenico Matteo
  Forbes Lindesay
  Gilad Peleg
  impinball
  Ingvar Stepanyan
  Jackson Ray Hamilton
  Jesse McCarthy
  Jiaxing Wang
  Joel Kemp
  Johannes Herr
  Jordan Klassen
  Jürg Lehni
  keeyipchan
  Keheliya Gallaba
  Kevin Irish
  Kevin Kwok
  krator
  Marijn Haverbeke
  Martin Carlberg
  Mathias Bynens
  Mathieu 'p01' Henri
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-04 22:11
  - Last Modified: 2016-09-22 18:34
  - 838 bytes
  - Viewed (0)
 8. ch11_迁移学习/第十一章_迁移学习.md

  [Wang et al., 2017] Wang, J., Chen, Y., Hao, S., et al. (2017). Balanced distribution adap­tation for transfer learning. In *ICDM*, pages 1129-1134.
  
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-01 15:33
  - Last Modified: 2020-05-21 10:44
  - 61.9K bytes
  - Viewed (0)
 9. AUTHORS

  Dan Fandrich
  David Macek
  Florian Gamböck
  Fredrik Fornwall
  ITriskTI
  Igor Khomyakov
  Jarda Snajdr
  JimmyZ
  Juan Francisco Cantero Hurtado
  Kcchouette
  Kurt Kartaltepe
  Michał Górny
  Michał Leśniewski
  Mingye Wang
  Nils Maier
  ORiON-
  ReadmeCritic
  Rosen Penev
  Ross Smith II
  Ryan Steinmetz
  Ryo ONODERA
  Sarim Khan
  Sergey Zolotarev
  Sonny Piers
  Sébastien Cabaniols
  Tatsuhiro Tsujikawa
  Torbjörn Lönnemark
  Plain Text
  - Registered: 2021-08-01 15:12
  - Last Modified: 2019-10-06 00:37
  - 1K bytes
  - Viewed (0)
 10. app/src/main/res/layout/common_loading.xml

    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context="com.scwang.refreshlayout.fragment.example.PureScrollExampleFragment">
  
    <com.wang.avi.AVLoadingIndicatorView
      style="@style/AVLoadingIndicatorView.Large"
      android:id="@+id/avi"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
  XML
  - Registered: 2021-08-03 23:22
  - Last Modified: 2018-02-28 11:45
  - 796 bytes
  - Viewed (0)
Back to top