Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 5,260 for Wang (0.06 sec)

 1. src/image/jpeg/idct.go

  // appropriate quantization table. We use fixed-point computation, with the
  // number of bits for the fractional component varying over the intermediate
  // stages.
  //
  // For more on the actual algorithm, see Z. Wang, "Fast algorithms for the
  // discrete W transform and for the discrete Fourier transform", IEEE Trans. on
  // ASSP, Vol. ASSP- 32, pp. 803-816, Aug. 1984.
  func idct(src *block) {
  	// Horizontal 1-D IDCT.
  Registered: 2024-06-12 16:32
  - Last Modified: 2019-04-02 23:18
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 2. RELEASE.md

  wangsiyu, wateryzephyr, WeberXie, Wei Wang, WeijieSun, Wen-Heng (Jack) Chung,
  wenxizhu, Will Battel, William D. Irons, winstonq, wyzhao, Xiaoming (Jason) Cui,
  Xiaoquan Kong, Xin, Xinping Wang, Yan Facai (颜发才), Yann-Yy, Yasir Modak,
  Yasuhiro Matsumoto, ymodak, Yong Tang, Yongfeng Gu, Younes Khoudli, Yuan Lin,
  Yuan (Terry) Tang, Yuchen Ying, Yves-Noel Weweler, zhangyujing, zjjott, zyeric,
  王振华 (Zhenhua Wang), 黄鑫
  
  # Release 1.14.0
  
  Registered: 2024-06-16 05:45
  - Last Modified: 2024-06-11 23:24
  - 730.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. CHANGELOG/CHANGELOG-1.9.md

  *  `kubectl create pdb` no longer sets the min-available field by default. ([#53047](https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/53047),[ @yuexiao-wang](https://github.com/yuexiao-wang))
  *  The canonical pronunciation of kubectl is "cube control".
  Registered: 2024-06-15 01:39
  - Last Modified: 2021-11-16 10:46
  - 313.7K bytes
  - Viewed (0)
 4. guava/src/com/google/common/collect/MapMakerInternalMap.java

  import java.io.IOException;
  import java.io.InvalidObjectException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.lang.ref.Reference;
  import java.lang.ref.ReferenceQueue;
  import java.lang.ref.WeakReference;
  import java.util.AbstractCollection;
  import java.util.AbstractMap;
  import java.util.AbstractSet;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Iterator;
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2024-05-18 03:24
  - 90.8K bytes
  - Viewed (0)
 5. android/guava/src/com/google/common/collect/MapMakerInternalMap.java

  import java.io.IOException;
  import java.io.InvalidObjectException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.lang.ref.Reference;
  import java.lang.ref.ReferenceQueue;
  import java.lang.ref.WeakReference;
  import java.util.AbstractCollection;
  import java.util.AbstractMap;
  import java.util.AbstractSet;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Iterator;
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2024-05-18 03:24
  - 90.8K bytes
  - Viewed (0)
 6. docs/vi/docs/features.md

    * Sử dụng các models Pydantic phân tầng, `List` và `Dict` của Python `typing`,...
    * Và các validators cho phép các cấu trúc dữ liệu phức tạp trở nên rõ ràng và dễ dàng để định nghĩa, kiểm tra và tài liệu hóa thành JSON Schema.
    * Bạn có thể có các object **JSON lồng nhau** và tất cả chúng đã validate và annotated.
  * **Có khả năng mở rộng**:
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 11.6K bytes
  - Viewed (0)
 7. docs/vi/docs/tutorial/first-steps.md

                "application/json": {
  
  
  
  ...
  ```
  
  #### OpenAPI dùng để làm gì?
  
  Cấu trúc OpenAPI là sức mạnh của tài liệu tương tác.
  
  Và có hàng tá các bản thay thế, tất cả đều dựa trên OpenAPI. Bạn có thể dễ dàng thêm bất kì bản thay thế bào cho ứng dụng của bạn được xây dựng với **FastAPI**.
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2023-09-02 15:44
  - 11.2K bytes
  - Viewed (0)
 8. docs/vi/docs/index.md

  ---
  
  FastAPI là một web framework hiện đại, hiệu năng cao để xây dựng web APIs với Python dựa trên tiêu chuẩn Python type hints.
  
  Những tính năng như:
  
  * **Nhanh**: Hiệu năng rất cao khi so sánh với **NodeJS** và **Go** (cảm ơn Starlette và Pydantic). [Một trong những Python framework nhanh nhất](#hieu-nang).
  * **Code nhanh**: Tăng tốc độ phát triển tính năng từ 200% tới 300%. *
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 9. okhttp/src/test/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/public_suffix_list.dat

  vuelos
  
  // wales : 2014-05-08 Nominet UK
  wales
  
  // walmart : 2015-07-31 Wal-Mart Stores, Inc.
  walmart
  
  // walter : 2014-11-13 Sandvik AB
  walter
  
  // wang : 2013-10-24 Zodiac Wang Limited
  wang
  
  // wanggou : 2014-12-18 Amazon Registry Services, Inc.
  wanggou
  
  // watch : 2013-11-14 Binky Moon, LLC
  watch
  
  // watches : 2014-12-22 Identity Digital Limited
  Registered: 2024-06-16 04:42
  - Last Modified: 2023-12-20 23:27
  - 240.3K bytes
  - Viewed (0)
 10. android/guava/src/com/google/common/cache/LocalCache.java

  import java.io.IOException;
  import java.io.InvalidObjectException;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.lang.ref.Reference;
  import java.lang.ref.ReferenceQueue;
  import java.lang.ref.SoftReference;
  import java.lang.ref.WeakReference;
  import java.util.AbstractCollection;
  import java.util.AbstractMap;
  import java.util.AbstractQueue;
  import java.util.AbstractSet;
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2024-05-18 03:24
  - 143.6K bytes
  - Viewed (0)
Back to top