Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 92 for Tao (0.23 sec)

 1. vendor/github.com/gophercloud/gophercloud/openstack/client.go

  		tac.SetTokenAndAuthResult(nil)
  		var tao tokens3.AuthOptionsBuilder
  		switch ot := opts.(type) {
  		case *gophercloud.AuthOptions:
  			o := *ot
  			o.AllowReauth = false
  			tao = &o
  		case *tokens3.AuthOptions:
  			o := *ot
  			o.AllowReauth = false
  			tao = &o
  		case *ec2tokens.AuthOptions:
  			o := *ot
  			o.AllowReauth = false
  			tao = &o
  		case *oauth1.AuthOptions:
  			o := *ot
  Go
  - Registered: 2020-12-02 16:43
  - Last Modified: 2020-06-04 05:55
  - 16.4K bytes
  - Viewed (0)
 2. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

          .append("mo  zu  da  ban  yi  yao  tao  bei  jia  hong pao  yang mo  yin  jia  tao  ji  xie  an  an  hen  gong gong da  qiao ting man  ying sui  tiao qiao xuan kong beng ta  zhang bing kuo  ju  la  xie  rou  bang yi  qiu  qiu  he  xiao mu  ju  jian bian di  jian none tao  gou  ta  bei  xie  pan  ge  bi  kuo  tang lou  gui  qiao xue  ji  jian jiang chan...
  Java
  - Registered: 2020-11-27 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/introduction/GettingStarted.md

  >
  > - **[The Tao of Redux, Part 1 - Implementation and Intent](http://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-1/)**
  >
  > - **[The Tao of Redux, Part 2 - Practice and Philosophy](http://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-2/)**
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 03:43
  - Last Modified: 2020-11-04 02:34
  - 11.7K bytes
  - Viewed (0)
 4. model_cards/uer/chinese_roberta_L-2_H-128/README.md

  ### BibTeX entry and citation info
  
  ```
  @article{zhao2019uer,
   title={UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models},
   author={Zhao, Zhe and Chen, Hui and Zhang, Jinbin and Zhao, Xin and Liu, Tao and Lu, Wei and Chen, Xi and Deng, Haotang and Ju, Qi and Du, Xiaoyong},
   journal={EMNLP-IJCNLP 2019},
   pages={241},
   year={2019}
  }
  ```
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-11-16 10:01
  - 1.4K bytes
  - Viewed (0)
 5. vendor/github.com/golang/snappy/CONTRIBUTORS

  Damian Gryski <******@****.***>
  Jan Mercl <******@****.***>
  Jonathan Swinney <******@****.***>
  Kai Backman <******@****.***>
  Klaus Post <******@****.***>
  Marc-Antoine Ruel <******@****.***>
  Nigel Tao <******@****.***>
  Rob Pike <******@****.***>
  Rodolfo Carvalho <******@****.***>
  Russ Cox <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2020-12-02 16:43
  - Last Modified: 2020-10-08 07:29
  - 1.5K bytes
  - Viewed (0)
 6. model_cards/uer/gpt2-chinese-couplet/README.md

  ```
  
  ### BibTeX entry and citation info
  
  ```
  @article{zhao2019uer,
   title={UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models},
   author={Zhao, Zhe and Chen, Hui and Zhang, Jinbin and Zhao, Xin and Liu, Tao and Lu, Wei and Chen, Xi and Deng, Haotang and Ju, Qi and Du, Xiaoyong},
   journal={EMNLP-IJCNLP 2019},
   pages={241},
   year={2019}
  }
  ```
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-11-18 18:06
  - 3.3K bytes
  - Viewed (0)
 7. docs/faq/General.md

  **Articles**
  
  - **[When (and when not) to reach for Redux](https://changelog.com/posts/when-and-when-not-to-reach-for-redux)**
  - **[The Tao of Redux, Part 1 - Implementation and Intent](https://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-1/)**
  - [You Might Not Need Redux](https://medium.com/@dan_abramov/you-might-not-need-redux-be46360cf367)
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 03:43
  - Last Modified: 2020-10-31 21:24
  - 7.7K bytes
  - Viewed (0)
 8. README.md

  > - **[The Tao of Redux, Part 1 - Implementation and Intent](http://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-1/)**<br>
  > - **[The Tao of Redux, Part 2 - Practice and Philosophy](http://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-2/)**
  > - **[Redux FAQ](https://redux.js.org/faq)**
  
  ## Developer Experience
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 03:43
  - Last Modified: 2020-11-03 06:31
  - 17.2K bytes
  - Viewed (0)
 9. model_cards/uer/gpt2-chinese-poem/README.md

  ```
  
  ### BibTeX entry and citation info
  
  ```
  @article{zhao2019uer,
   title={UER: An Open-Source Toolkit for Pre-training Models},
   author={Zhao, Zhe and Chen, Hui and Zhang, Jinbin and Zhao, Xin and Liu, Tao and Lu, Wei and Chen, Xi and Deng, Haotang and Ju, Qi and Du, Xiaoyong},
   journal={EMNLP-IJCNLP 2019},
   pages={241},
   year={2019}
  }
  ```
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 10:36
  - Last Modified: 2020-11-18 18:06
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 10. docs/faq/CodeStructure.md

  - [How to Scale React Applications](https://www.smashingmagazine.com/2016/09/how-to-scale-react-applications/)
  - [The Tao of Redux, Part 2 - Practice and Philosophy. Thick and thin reducers.](http://blog.isquaredsoftware.com/2017/05/idiomatic-redux-tao-of-redux-part-2/#thick-and-thin-reducers)
  
  **Discussions**
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-11-29 03:43
  - Last Modified: 2020-09-01 11:08
  - 10.3K bytes
  - Viewed (0)
Back to top