Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 162 for Leng (0.27 sec)

 1. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

   jin  gang yu  e   peng gu  tu  leng none ya  qian none an  chen duo  nao  tu  cheng yin  hun  bi  lian guo  die  zhuan hou  bao  bao  yu  di  mao  jie  ruan e   geng kan  zong yu  huang e   yao  yan  bao  ji  mei  chang du  tuo  an  feng zhong jie  zhen heng gang chuan jian none lei  gang huang leng duan wan  xuan ji  ji  kuai ying ta  cheng yong kai  su  su  shi  mi  ta  weng cheng tu  tang qiao zhong...
  Java
  - Registered: 2021-01-15 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. AUTHORS

  jiangplus <******@****.***>
  tobewhatwewant <******@****.***>
  blade254353074 <******@****.***>
  weiyuanyue <******@****.***>
  xinglong.wangwxl <******@****.***>
  vercent deng <vercent.deng******@****.***>
  boydfd <******@****.***>
  Superwoods <******@****.***>
  shaman <******@****.***>
  Zhang Weijie <******@****.***>
  Gunar C. Gessner <******@****.***>
  SkyAo <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-12 21:40
  - Last Modified: 2020-10-05 08:24
  - 116.1K bytes
  - Viewed (0)
 3. AUTHORS

  # This file lists all individuals having contributed content to the repository.
  # For how it is generated, see `hack/generate-authors.sh`.
  
  Aanand Prasad <******@****.***>
  Aaron Davidson <******@****.***>
  Aaron Feng <aaron.feng@gmail.com>
  Aaron Hnatiw <******@****.***>
  Aaron Huslage <******@****.***>
  Aaron L. Xu <******@****.***>
  Aaron Lehmann <******@****.***>
  Aaron Welch <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-13 12:04
  - Last Modified: 2020-08-05 23:57
  - 79.5K bytes
  - Viewed (0)
 4. tessdata/eng.user-words

  ******@****.*** <******@****.***@d0cd1f9f-072b-0410-8dd7-cf729c803f20> 1382300410 +0000
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-11 15:00
  - Last Modified: 2013-10-20 20:20
  - 27 bytes
  - Viewed (0)
 5. src/assets/images/flags/gb-eng.svg

  gb-eng.svg...
  Image
  - Registered: 2021-01-17 16:29
  - Last Modified: 2018-02-22 19:04
  - 230 bytes
  - Viewed (0)
 6. tessdata/eng.user-patterns

  ******@****.*** <******@****.***@d0cd1f9f-072b-0410-8dd7-cf729c803f20> 1382300410 +0000
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-11 15:00
  - Last Modified: 2013-10-20 20:20
  - 33 bytes
  - Viewed (0)
 7. dist/assets/images/flags/gb-eng.svg

  gb-eng.svg...
  Image
  - Registered: 2021-01-17 16:29
  - Last Modified: 2018-02-26 13:11
  - 230 bytes
  - Viewed (0)
 8. vendor/github.com/docker/docker/AUTHORS

  # This file lists all individuals having contributed content to the repository.
  # For how it is generated, see `hack/generate-authors.sh`.
  
  Aanand Prasad <******@****.***>
  Aaron Davidson <******@****.***>
  Aaron Feng <aaron.feng@gmail.com>
  Aaron Hnatiw <******@****.***>
  Aaron Huslage <******@****.***>
  Aaron L. Xu <******@****.***>
  Aaron Lehmann <******@****.***>
  Aaron Welch <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-01-13 16:43
  - Last Modified: 2020-12-28 16:53
  - 79.5K bytes
  - Viewed (0)
 9. ios/Flutter/flutter_export_environment.sh

  #!/bin/sh
  # This is a generated file; do not edit or check into version control.
  export "FLUTTER_ROOT=/Users/xj.deng/development/flutter"
  export "FLUTTER_APPLICATION_PATH=/Users/xj.deng/alibaba/xj_fluttergo/flutter-go"
  export "FLUTTER_TARGET=lib/main.dart"
  export "FLUTTER_BUILD_DIR=build"
  export "SYMROOT=${SOURCE_ROOT}/../build/ios"
  export "FLUTTER_FRAMEWORK_DIR=/Users/xj.deng/development/flutter/bin/cache/artifacts/engine/ios-release"
  export "FLUTTER_BUILD_NAME=1.0.6"
  Shell Script
  - Registered: 2021-01-17 04:32
  - Last Modified: 2019-10-31 03:53
  - 510 bytes
  - Viewed (0)
 10. model_cards/microsoft/codebert-base/README.md

  ### Citation
  ```bibtex
  @misc{feng2020codebert,
    title={CodeBERT: A Pre-Trained Model for Programming and Natural Languages},
    author={Zhangyin Feng and Daya Guo and Duyu Tang and Nan Duan and Xiaocheng Feng and Ming Gong and Linjun Shou and Bing Qin and Ting Liu and Daxin Jiang and Ming Zhou},
    year={2020},
    eprint={2002.08155},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CL}
  }
  Plain Text
  - Registered: 2020-12-06 10:36
  - Last Modified: 2020-07-11 13:37
  - 1.2K bytes
  - Viewed (0)
Back to top