Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 33 for Laud (0.16 sec)

 1. lang/nn.json

   "subtitles settings": "innstillingar for teksting",
   "descriptions settings": "innstillingar for skildringar",
   "Text": "Tekst",
   "White": "Kvit",
   "Black": "Svart",
   "Red": "Raud",
   "Green": "Grøn",
   "Blue": "Blå",
   "Yellow": "Gul",
   "Magenta": "Magenta",
   "Cyan": "Turkis",
   "Background": "Bakgrunn",
   "Window": "Vindauge",
   "Transparent": "Gjennomsiktig",
  Json
  - Registered: 2021-12-10 16:15
  - Last Modified: 2021-01-21 17:27
  - 4.1K bytes
  - Viewed (0)
 2. doc/bitstream_filters.texi

  hapqa_inputfile.mov -c copy -bsf:v hapqa_extract=texture=alpha -tag:v HapA -metadata:s:v:0 encoder="HAPAlpha Only" hapalphaonly_file.mov @end example @section h264_metadata Modify metadata embedded in an H.264 stream. @table @option @item aud Insert or remove AUD NAL units in all access units of the stream. @table @samp @item insert @item remove @end table @item sample_aspect_ratio Set the sample aspect ratio of the stream in the VUI parameters. @item overscan_appropriate_flag Set whether the stream...
  Others
  - Registered: 2021-12-13 18:17
  - Last Modified: 2021-07-30 11:44
  - 24.3K bytes
  - Viewed (0)
 3. doc/muxers.texi

  audio only variant streams and they are mapped to the two video only variant streams with audio group names 'aud_low' and 'aud_high'. By default, a single hls variant containing all the encoded streams is created. @example ffmpeg -re -i in.ts -b:a:0 32k -b:a:1 64k -b:v:0 1000k \ -map 0:a -map 0:a -map 0:v -f hls \ -var_stream_map "a:0,agroup:aud_low,default:yes a:1,agroup:aud_low v:0,agroup:aud_low" \ -master_pl_name master.m3u8 \ http://example.com/live/out_%v.m3u8 @end example This example creates...
  Others
  - Registered: 2021-12-13 18:17
  - Last Modified: 2021-12-13 10:45
  - 102K bytes
  - Viewed (0)
 4. css/bulma.css.map

  ;EAeM,yBxDxBuB;EwDyBvB,YxDZyB;AC8rV/B;;AuDlsVA;;EAmBQ,cAAc;AvDorVtB;;AuDvsVA;EAqBQ,YxDjBuB;ACusV/B;;AuD3sVA;EAuBQ,+BxDnBuB;AC2sV/B;;AuD/sVA;;EA0BU,YxDtBqB;ACgtV/B;;ACtnVE;EsD9FF;IA6BU,yBxDtCmB;ECkuV3B;AACF;;AuD1tVA;;EAgCQ,+BxD5BuB;AC2tV/B;;AuD/tVA;;;EAqCU,uB7C4DuB;E6C3DvB,YxDlCqB;ACkuV/B;;AuDtuVA;EAyCU,YxDrCqB;EwDsCrB,YAAY;AvDisVtB;;AuD3uVA;EA4CY,UAAU;AvDmsVtB;;AuD/uVA;EA+CY,yBAAwB;EACxB,UAAU;AvDosVtB;;AuDpvVA;EAoDY,YxDhDmB;ACovV/B;;AuDxvVA;EAsDc,uCxD/De;ACqwV7B;;AuD5vVA;EA0Dc,uBxDtDiB;EwDuDjB,m...
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-14 09:01
  - Last Modified: 2021-09-19 23:36
  - 95.9K bytes
  - Viewed (0)
 5. css/bulma-rtl.css.map

  ;EAeM,yBxDxBuB;EwDyBvB,YxDZyB;AC8rV/B;;AuDlsVA;;EAmBQ,cAAc;AvDorVtB;;AuDvsVA;EAqBQ,YxDjBuB;ACusV/B;;AuD3sVA;EAuBQ,+BxDnBuB;AC2sV/B;;AuD/sVA;;EA0BU,YxDtBqB;ACgtV/B;;ACtnVE;EsD9FF;IA6BU,yBxDtCmB;ECkuV3B;AACF;;AuD1tVA;;EAgCQ,+BxD5BuB;AC2tV/B;;AuD/tVA;;;EAqCU,uB7C6DuB;E6C5DvB,YxDlCqB;ACkuV/B;;AuDtuVA;EAyCU,YxDrCqB;EwDsCrB,YAAY;AvDisVtB;;AuD3uVA;EA4CY,UAAU;AvDmsVtB;;AuD/uVA;EA+CY,yBAAwB;EACxB,UAAU;AvDosVtB;;AuDpvVA;EAoDY,YxDhDmB;ACovV/B;;AuDxvVA;EAsDc,uCxD/De;ACqwV7B;;AuD5vVA;EA0Dc,uBxDtDiB;EwDuDjB,m...
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-14 09:01
  - Last Modified: 2021-06-18 17:27
  - 96K bytes
  - Viewed (0)
 6. .mailmap

  Chris Johnson <******@****.***>
  Chris Young <******@****.***> <******@****.***>
  Christian Clauss <******@****.***>
  Christian Clauss <******@****.***> <******@****.***>
  Christophe Naud-Dulude <christophe.naud******@****.***>
  Christopher Lenz <******@****.***> <******@****.***>
  Claudio Rodriguez <******@****.***> <******@****.***>
  Colin Ihrig <******@****.***>
  Corey Martin <******@****.***>
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-14 21:40
  - Last Modified: 2021-12-12 23:49
  - 26.8K bytes
  - Viewed (1)
 7. MAINTAINERS

   codec2.c               Tomas Härdin
   crc.c                 Michael Niedermayer
   dashdec.c               Steven Liu
   dashenc.c               Karthick Jeyapal
   daud.c                Reimar Doeffinger
   dss.c                 Oleksij Rempel
   dtsdec.c               foo86
   dtshddec.c              Paul B Mahol
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-13 18:17
  - Last Modified: 2021-05-12 10:25
  - 29.9K bytes
  - Viewed (0)
 8. dist/js/plugins/foundation.orbit.js.map

  CA,WAAKM,SAAL,GAAiB,OAAjB,CAHsB,CAGI;;AAE1BC,kEAAK,CAACC,IAAN,CAAWN,6CAAX,EALsB,CAKP;;AAEf,WAAKO,KAAL;;AAEAC,wEAAQ,CAACC,QAAT,CAAkB,OAAlB,EAA2B;AACzB,eAAO;AACL,yBAAe,MADV;AAEL,wBAAc;AAFT,SADkB;AAKzB,eAAO;AACL,wBAAc,MADT;AAEL,yBAAe;AAFV;AALkB,OAA3B;AAUD;AAED;AACF;AACA;AACA;AACA;;;;WACE,iBAAQ;AACN;AACA,WAAKC,MAAL;;AAEA,WAAKC,QAAL,GAAgB,KAAKZ,QAAL,CAAca,IAAd,YAAuB,KAAKd,OAAL,CAAae,cAApC,EAAhB;AACA,WAAKC,OAAL,GAAe,KAAKf,QAAL,CAAca,IAAd,YAAuB,KAAKd,OAAL,CAAaiB,UAApC,EAAf;AAEA,UAAIC,OAAO,GAAG,KAAKjB,Q...
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-10 22:05
  - Last Modified: 2021-11-02 20:58
  - 37.5K bytes
  - Viewed (0)
 9. dist/js/plugins/foundation.util.keyboard.js.map

  ,CAAR,KAAoB,KAA9D,EAAqE;AACnEA,aAAK,CAACwC,cAAN;AACAL,uBAAe,CAACM,KAAhB;AACD,OAHD,MAIK,IAAIzC,KAAK,CAACuC,MAAN,KAAiBJ,eAAe,CAAC,CAAD,CAAhC,IAAuCpC,QAAQ,CAACC,KAAD,CAAR,KAAoB,WAA/D,EAA4E;AAC/EA,aAAK,CAACwC,cAAN;AACAH,sBAAc,CAACI,KAAf;AACD;AACF,KATD;AAUD,GAnGY;;AAoGb;AACF;AACA;AACA;AACEC,cAxGa,wBAwGAvD,QAxGA,EAwGU;AACrBA,YAAQ,CAACwD,GAAT,CAAa,sBAAb;AACD;AA1GY,CAAf;AA6GA;AACA;AACA;AACA;;AACA,SAAS/B,WAAT,CAAqBgC,GAArB,EAA0B;AACxB,MAAIC,CAAC,GAAG,EAAR;;AACA,OAAK,IAAIC,EAAT,IAAeF,GAAf,EAAoB;AAClB,QAAI...
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-10 22:05
  - Last Modified: 2021-11-02 20:58
  - 16.8K bytes
  - Viewed (0)
 10. dist/js/plugins/foundation.tabs.js.map

  AA5B,EAAkDL,OAAlD,CAAf;AACA,WAAKM,SAAL,GAAiB,MAAjB,CAHuB,CAGE;;AAEzB,WAAKC,KAAL;;AACAC,wEAAQ,CAACC,QAAT,CAAkB,MAAlB,EAA0B;AACxB,iBAAS,MADe;AAExB,iBAAS,MAFe;AAGxB,uBAAe,MAHS;AAIxB,oBAAY,UAJY;AAKxB,sBAAc,MALU;AAMxB,sBAAc,UANU,CAOxB;AACA;;AARwB,OAA1B;AAUD;AAED;AACF;AACA;AACA;;;;WACE,iBAAQ;AAAA;;AACN,UAAIC,KAAK,GAAG,IAAZ;;AACA,WAAKC,eAAL,GAAuB,IAAvB;AAEA,WAAKV,QAAL,CAAcW,IAAd,CAAmB;AAAC,gBAAQ;AAAT,OAAnB;AACA,WAAKC,UAAL,GAAkB,KAAKZ,QAAL,CAAca,IAAd,YAAuB,KAAKd,OAAL,CAAae,SAApC,EAAlB;AACA,WAAKC,WAAL,GA...
  Plain Text
  - Registered: 2021-12-10 22:05
  - Last Modified: 2021-11-02 20:58
  - 33.8K bytes
  - Viewed (0)
Back to top