Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 126 for Gao (0.19 sec)

 1. website/translators.txt

  Chinese, Simplified
  
  blackcater
  Chuan (chuanxie)
  Gorden Gao (jonishaso96)
  HuMoran
  J3n5en
  jiyongjia (skdream)
  joehecn
  Ma Cheng (mc-zone)
  MewX
  pdslly
  popo1221
  Rambos
  Wei Gao (wgao19)
  Yixin Wan (yxwan99)
  Yuanzhong Xia (MewX)
  zheng (fuchao2012)
  宋昆达 (Songkunda)
  
  Portuguese, Brazilian
  
  Marcelo Dapper (mdapper)
  Héctor Ramos (hramos)
  Adilson Schmitt Junior (sirgallifrey)
  Belchior Oliveira (belchior)
  Plain Text
  - Registered: 2020-07-16 12:01
  - Last Modified: 2018-01-03 14:15
  - 1.3K bytes
  - Viewed (0)
 2. lib/subutil/src/main/java/com/blankj/subutil/util/PinyinUtils.java

  ting liu  rong tang que  zhai si  sheng ta  ke  xi  gu  qi  kao  gao  sun  pan  tao  ge  xun  dian nou  ji  shuo gou  chui qiang cha  qian huai mei  xu  gang gao  zhuo tuo  qiao yang dian jia  jian zui  none long bin  zhu  none xi  qi  lian hui  yong qian guo  gai  gai  tuan hua  qi  sen  cui  beng you  hu  jiang hu  huan kui  yi  yi  gao  kang gui  gui  cao  man  jin  di  zhuangle  lang chen cong li  xiu...
  Java
  - Registered: 2020-07-10 00:33
  - Last Modified: 2019-07-10 11:46
  - 129.1K bytes
  - Viewed (0)
 3. docs/source/model_doc/dialogpt.rst

  DialoGPT was proposed in
  `DialoGPT: Large-Scale Generative Pre-training for Conversational Response Generation <https://arxiv.org/abs/1911.00536>`_
  by Yizhe Zhang, Siqi Sun, Michel Galley, Yen-Chun Chen, Chris Brockett, Xiang Gao, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, Bill Dolan.
  It's a GPT2 Model trained on 147M conversation-like exchanges extracted from Reddit.
  
  The abstract from the paper is the following:
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-07-12 10:36
  - Last Modified: 2020-04-28 12:32
  - 2.4K bytes
  - Viewed (0)
 4. iina/cs.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Smazáno";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Otevřete odkazy v aplikaci IINA jedním kliknutím. Webová stránka musí být podporována youtube-dl.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  "IkF-qG-s4j.title" = "OK";
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-21 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 3.7K bytes
  - Viewed (0)
 5. iina/pl.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Wyczyszczono.";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Otwórz link lub obecną stronę WWW w IINA za pomocą jednego kliknięcia. Strona WWW musi być wspierana przez program youtube-dl.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-21 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 3.8K bytes
  - Viewed (0)
 6. iina/ro.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Eliminat.";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Deschide linkuri sau pagina curentă în IINA cu un singur click. Site-ul trebuie să fie acceptat de către youtube-dl.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-21 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 3.7K bytes
  - Viewed (0)
 7. iina/zh-Hans.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "已清空。";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "一键在 IINA 中打开网页中的链接或当前页面。网站需要 youtube-dl 的支持。";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  "IkF-qG-s4j.title" = "好";
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-05-17 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 3.6K bytes
  - Viewed (0)
 8. iina/de.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Geleert.";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Öffne Links oder Internetseiten in IINA mit einem Klick. Die Seite muss von youtube-dl unterstützt werden.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  "IkF-qG-s4j.title" = "OK";
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-21 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 9. iina/ru.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Очищен.";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Открытие ссылок или текущей веб-страницы в IINA в один клик. Веб-сайт должен поддерживаться youtube-dl.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  "IkF-qG-s4j.title" = "OK";
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-07 12:02
  - Last Modified: 2020-01-10 04:06
  - 4.3K bytes
  - Viewed (0)
 10. iina/fa.lproj/PrefUtilsViewController.strings

  "Fb4-dy-CXX.title" = "Cleared.";
  
  /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl."; ObjectID = "GAo-fx-NG0"; */
  "GAo-fx-NG0.title" = "Open links or current webpage in IINA with one click. The website must be supported by youtube-dl.";
  
  /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "IkF-qG-s4j"; */
  "IkF-qG-s4j.title" = "OK";
  
  Plain Text
  - Registered: 2020-06-21 12:02
  - Last Modified: 2020-02-25 05:18
  - 3.6K bytes
  - Viewed (0)
Back to top