Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 12 for Dian (0.16 sec)

 1. android/guava-tests/test/com/google/common/hash/HashingInputStreamTest.java

  import com.google.common.testing.NullPointerTester;
  import java.io.ByteArrayInputStream;
  import java.util.Arrays;
  import junit.framework.TestCase;
  
  /**
   * Tests for {@link HashingInputStream}.
   *
   * @author Qian Huang
   */
  public class HashingInputStreamTest extends TestCase {
   private Hasher hasher;
   private HashFunction hashFunction;
   private static final byte[] testBytes = new byte[] {'y', 'a', 'm', 's'};
  Java
  - Registered: 2023-12-01 12:43
  - Last Modified: 2020-10-02 16:24
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 2. android/guava/src/com/google/common/hash/HashingInputStream.java

  import java.io.FilterInputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  
  /**
   * An {@link InputStream} that maintains a hash of the data read from it.
   *
   * @author Qian Huang
   * @since 16.0
   */
  @Beta
  @ElementTypesAreNonnullByDefault
  public final class HashingInputStream extends FilterInputStream {
   private final Hasher hasher;
  
   /**
  Java
  - Registered: 2023-12-01 12:43
  - Last Modified: 2021-04-20 18:43
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/main/webapp/js/admin/plugins/form-validator/lang/vi.js

  unction(a,b){"use strict";a.formUtils.registerLoadedModule("lang/vi"),a(b).bind("validatorsLoaded",function(){a.formUtils.LANG={errorTitle:"Có lỗi trong qua trình gửi dữ liệu!",requiredFields:"Bạn chưa nhập đủ các thông tin bắt buộc",badTime:"Thời gian chưa chính xác",badEmail:"Địa chỉ email chưa chính xác",badTelephone:"Số điện thoại chưa chính xác",badSecurityAnswer:"Câu hỏi bảo mật chưa chính xác",badDate:"Ngày tháng chưa chính xác",lengthBadStart:"Yêu cầu nhập từ ",lengthBadEnd:" ký tự",lengthTooLongStart:"Dữ...
  JavaScript
  - Registered: 2023-12-04 08:04
  - Last Modified: 2018-01-01 05:12
  - 2.5K bytes
  - Viewed (0)
 4. guava/src/com/google/common/hash/HashingInputStream.java

  import java.io.FilterInputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  
  /**
   * An {@link InputStream} that maintains a hash of the data read from it.
   *
   * @author Qian Huang
   * @since 16.0
   */
  @Beta
  @ElementTypesAreNonnullByDefault
  public final class HashingInputStream extends FilterInputStream {
   private final Hasher hasher;
  
   /**
  Java
  - Registered: 2023-10-20 12:43
  - Last Modified: 2021-04-20 18:43
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 5. guava-tests/test/com/google/common/hash/HashingInputStreamTest.java

  import com.google.common.testing.NullPointerTester;
  import java.io.ByteArrayInputStream;
  import java.util.Arrays;
  import junit.framework.TestCase;
  
  /**
   * Tests for {@link HashingInputStream}.
   *
   * @author Qian Huang
   */
  public class HashingInputStreamTest extends TestCase {
   private Hasher hasher;
   private HashFunction hashFunction;
   private static final byte[] testBytes = new byte[] {'y', 'a', 'm', 's'};
  Java
  - Registered: 2023-11-24 12:43
  - Last Modified: 2020-10-02 16:24
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 6. CITATION.cff

   - family-names: Dean
    given-names: Jeffrey
   - family-names: Devin
    given-names: Matthieu
   - family-names: Ghemawat
    given-names: Sanjay
   - family-names: Goodfellow
    given-names: Ian
   - family-names: Harp
    given-names: Andrew
   - family-names: Irving
    given-names: Geoffrey
   - family-names: Isard
    given-names: Michael
   - family-names: Jozefowicz
    given-names: Rafal
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2021-09-06 15:26
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 7. RELEASE.md

  Zhang, Daniyar, Darjan Salaj, Dave Maclachlan, David Norman, Dong--Jian,
  dongsamb, dssgsra, Edward H, eladweiss, elilienstein, Eric Lilienstein, error.d,
  Eunji Jeong, fanlu, Florian Courtial, fo40225, Fred, Gregg Helt, Guozhong
  Zhuang, Hanchen Li, hsm207, hyunyoung2, ImSheridan, Ishant Mrinal Haloi, Jacky
  Ko, Jay Young, Jean Flaherty, Jerome, JerrikEph, Jesse Kinkead, jfaath, Jian
  Plain Text
  - Registered: 2023-11-28 12:39
  - Last Modified: 2023-11-16 21:19
  - 716.9K bytes
  - Viewed (3)
 8. src/packaging/deb/init.d/fess

  #!/bin/sh
  #
  # /etc/init.d/fess -- startup script for Fess
  #
  # Written by Miquel van Smoorenburg <******@****.***>.
  # Modified for Debian GNU/Linux	by Ian Murdock <******@****.***>.
  # Modified for Tomcat by Stefan Gybas <******@****.***>.
  # Modified for Tomcat6 by Thierry Carrez <******@****.***>.
  # Additional improvements by Jason Brittain <******@****.***>.
  # Modified by Nicolas Huray for Fess <******@****.***>.
  #
  Shell Script
  - Registered: 2023-12-04 08:04
  - Last Modified: 2023-01-15 06:32
  - 5.8K bytes
  - Viewed (0)
 9. docs/vi/docs/index.md

  * **Trực giác tốt hơn**: Được các trình soạn thảo hỗ tuyệt vời. <abbr title="như auto-complete, autocompletion, IntelliSense">Completion</abbr> mọi nơi. Ít thời gian gỡ lỗi.
  * **Dễ dàng**: Được thiết kế để dễ dàng học và sử dụng. Ít thời gian đọc tài liệu.
  * **Ngắn**: Tối thiểu code bị trùng lặp. Nhiều tính năng được tích hợp khi định nghĩa tham số. Ít lỗi hơn.
  Plain Text
  - Registered: 2023-12-03 07:19
  - Last Modified: 2023-10-17 05:59
  - 22.1K bytes
  - Viewed (0)
 10. okhttp/src/jvmTest/resources/okhttp3/internal/publicsuffix/public_suffix_list.dat

  snowflake.app
  privatelink.snowflake.app
  streamlit.app
  streamlitapp.com
  
  // Snowplow Analytics : https://snowplowanalytics.com/
  // Submitted by Ian Streeter <ian@snowplowanalytics.com>
  try-snowplow.com
  
  // SourceHut : https://sourcehut.org
  // Submitted by Drew DeVault <******@****.***>
  srht.site
  
  // Stackhero : https://www.stackhero.io
  Plain Text
  - Registered: 2023-12-01 11:42
  - Last Modified: 2023-04-22 14:54
  - 240.3K bytes
  - Viewed (4)
Back to top