Search Options

Results per page
Sort
Preferred Languages
Advance

Results 1 - 10 of 16 for Dian (0.04 sec)

 1. android/guava/src/com/google/common/hash/HashingInputStream.java

  import java.io.FilterInputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  
  /**
   * An {@link InputStream} that maintains a hash of the data read from it.
   *
   * @author Qian Huang
   * @since 16.0
   */
  @Beta
  @ElementTypesAreNonnullByDefault
  public final class HashingInputStream extends FilterInputStream {
   private final Hasher hasher;
  
   /**
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2021-04-20 18:43
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 2. docs/vi/docs/python-types.md

  !!! note
    Nếu bạn là một chuyên gia về Python, và bạn đã biết mọi thứ về gợi ý kiểu dữ liệu, bỏ qua và đi tới chương tiếp theo.
  
  ## Động lực
  
  Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản:
  
  ```Python
  {!../../../docs_src/python_types/tutorial001.py!}
  ```
  
  Kết quả khi gọi chương trình này:
  
  ```
  John Doe
  ```
  
  Hàm thực hiện như sau:
  
  * Lấy một `first_name` và `last_name`.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 3. src/main/webapp/js/admin/plugins/form-validator/lang/vi.js

  unction(a,b){"use strict";a.formUtils.registerLoadedModule("lang/vi"),a(b).bind("validatorsLoaded",function(){a.formUtils.LANG={errorTitle:"Có lỗi trong qua trình gửi dữ liệu!",requiredFields:"Bạn chưa nhập đủ các thông tin bắt buộc",badTime:"Thời gian chưa chính xác",badEmail:"Địa chỉ email chưa chính xác",badTelephone:"Số điện thoại chưa chính xác",badSecurityAnswer:"Câu hỏi bảo mật chưa chính xác",badDate:"Ngày tháng chưa chính xác",lengthBadStart:"Yêu cầu nhập từ ",lengthBadEnd:" ký tự",lengthTooLongStart:"Dữ...
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2018-01-01 05:12
  - 2.5K bytes
  - Viewed (0)
 4. guava/src/com/google/common/hash/HashingInputStream.java

  import java.io.FilterInputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  
  /**
   * An {@link InputStream} that maintains a hash of the data read from it.
   *
   * @author Qian Huang
   * @since 16.0
   */
  @Beta
  @ElementTypesAreNonnullByDefault
  public final class HashingInputStream extends FilterInputStream {
   private final Hasher hasher;
  
   /**
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2021-04-20 18:43
  - 3K bytes
  - Viewed (0)
 5. android/guava-tests/test/com/google/common/hash/HashingInputStreamTest.java

  import com.google.common.testing.NullPointerTester;
  import java.io.ByteArrayInputStream;
  import java.util.Arrays;
  import junit.framework.TestCase;
  
  /**
   * Tests for {@link HashingInputStream}.
   *
   * @author Qian Huang
   */
  public class HashingInputStreamTest extends TestCase {
   private Hasher hasher;
   private HashFunction hashFunction;
   private static final byte[] testBytes = new byte[] {'y', 'a', 'm', 's'};
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2020-10-02 16:24
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 6. guava-tests/test/com/google/common/hash/HashingInputStreamTest.java

  import com.google.common.testing.NullPointerTester;
  import java.io.ByteArrayInputStream;
  import java.util.Arrays;
  import junit.framework.TestCase;
  
  /**
   * Tests for {@link HashingInputStream}.
   *
   * @author Qian Huang
   */
  public class HashingInputStreamTest extends TestCase {
   private Hasher hasher;
   private HashFunction hashFunction;
   private static final byte[] testBytes = new byte[] {'y', 'a', 'm', 's'};
  Registered: 2024-06-12 16:38
  - Last Modified: 2020-10-02 16:24
  - 5K bytes
  - Viewed (0)
 7. CITATION.cff

   - family-names: Dean
    given-names: Jeffrey
   - family-names: Devin
    given-names: Matthieu
   - family-names: Ghemawat
    given-names: Sanjay
   - family-names: Goodfellow
    given-names: Ian
   - family-names: Harp
    given-names: Andrew
   - family-names: Irving
    given-names: Geoffrey
   - family-names: Isard
    given-names: Michael
   - family-names: Jozefowicz
    given-names: Rafal
  Registered: 2024-06-16 05:45
  - Last Modified: 2021-09-06 15:26
  - 3.5K bytes
  - Viewed (0)
 8. docs/vi/docs/features.md

  * Được thiết kế xung quanh các tiêu chuẩn này sau khi nghiên cứu tỉ mỉ thay vì chỉ suy nghĩ đơn giản và sơ xài.
  * Điều này cho phép tự động hóa **trình sinh code client** cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
  
  ### Tự động hóa tài liệu
  
  
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-18 19:53
  - 11.6K bytes
  - Viewed (0)
 9. docs/vi/docs/index.md

  * **Trực giác tốt hơn**: Được các trình soạn thảo hỗ tuyệt vời. <abbr title="như auto-complete, autocompletion, IntelliSense">Completion</abbr> mọi nơi. Ít thời gian gỡ lỗi.
  * **Dễ dàng**: Được thiết kế để dễ dàng học và sử dụng. Ít thời gian đọc tài liệu.
  * **Ngắn**: Tối thiểu code bị trùng lặp. Nhiều tính năng được tích hợp khi định nghĩa tham số. Ít lỗi hơn.
  Registered: 2024-06-17 08:32
  - Last Modified: 2024-04-29 05:18
  - 21.9K bytes
  - Viewed (0)
 10. src/packaging/deb/init.d/fess

  #!/bin/sh
  #
  # /etc/init.d/fess -- startup script for Fess
  #
  # Written by Miquel van Smoorenburg <******@****.***>.
  # Modified for Debian GNU/Linux	by Ian Murdock <******@****.***>.
  # Modified for Tomcat by Stefan Gybas <******@****.***>.
  # Modified for Tomcat6 by Thierry Carrez <******@****.***>.
  # Additional improvements by Jason Brittain <******@****.***>.
  # Modified by Nicolas Huray for Fess <******@****.***>.
  #
  Registered: 2024-06-12 13:08
  - Last Modified: 2023-01-15 06:32
  - 5.8K bytes
  - Viewed (0)
Back to top